informatie dienstverlening en privacy beleid Advocaten.nl

Advocaten.nl is een handelsnaam van Advocatenkantoor Galama te Eemnes. Op alle werkzaamheden zijn de navolgende regels en voorwaarden van toepassing.

Adresgegevens

Bezoekadres: Wakkerendijk 32b Eemnes
Postadres: Postbus 45, 3755 DC  Eemnes
telefoon 035 531 88 80
fax 035 531 66 62
email info@advocaten.nl
skype Advocaten.nl
KvK-nummer 31049351
BTW-nummer NL ***********
Ingeschreven Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag

Diensten

Advisering en procesvertegenwoordiging, familierecht, arbeidsrecht, huurrecht, insolventierecht, auteursrecht, IT-recht, incasso, beslag en executie.

Kosten en tarieven

Het uurtarief bedraagt – afhankelijk van de aard van het geschil, het benodigde specialisme, het belang van het geschil – van € 130,- tot € 600,-.  Het uurtarief is geen vaste prijs en wordt vastgesteld in overleg.
Meer informatie over kosten van procedures bij instanties en gerechten vindt u hier.
Optioneel is van toepassing de Advocare®-Fixed-Price-Tarieven.
Gefinancierde rechtshulp uitsluitend op basis van de voorwaarden pro Deo rechtshulp.

Aansprakelijkheid

De algemene voorwaarden van Advocaten.nl bevatten de volgende bepaling:
artikel 4 Aansprakelijkheid, verzekering
Elke aansprakelijkheid van Advocaten.nl is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Advocaten.nl afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd vermeerderd met het eigen risico dat in dat geval voor rekening van Advocaten.nl komt, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Advocaten.nl. Een kopie van de polis van de aansprakelijkheidsverzekering ligt ter inzage ten kantore van Advocaten.nl. De verzekering is afgesloten bij de Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., Postbus 93604, 2509 AV Den Haag.     

Klachten

De algemene voorwaarden van Advocaten.nl bevatten de volgende bepalingen:
artikel 13 In een geschil tussen Advocaten.nl en een particuliere opdrachtgever kan door Advocaten.nl een bindend advies worden gevraagd aan de Geschillencommissie Advocatuur. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere opdrachtgever is alleen sprake van bindend advies indien de opdrachtgever het bedrag in geschil onder de geschillencommissie stort. Bij gebreke daarvan zal de uitspraak van de geschillencommissie gelden als een arbitraal vonnis.
artikel 14 Een klacht over de kwaliteit van de geboden diensten of de hoogte van de declaratie dient binnen drie maanden na het moment waarop de opdrachtgever kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding gaf worden voorgelegd aan de behandelend advocaat. De klachtenregeling dient daarbij als leidraad.
artikel 15 Indien Advocaten.nl de klacht niet naar tevredenheid of binnen een termijn van 8 weken oplost kan de opdrachtgever gedurende een vervaltermijn van 14 maanden na de in het vorig artikel genoemde klacht een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.
artikel 16 Advocaten.nl is een handelsnaam van Advocatenkantoor Galama gevestigd te Eemnes. Op alle overeenkomsten tussen Advocaten.nl en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
artikel 17 Op de werkzaamheden van advocaten.nl zijn van toepassing de betreffende regels van de overeenkomst van opdracht uit het Burgerlijk wetboek van toepassing, zomede de Advocatenwet en de gedragsregels van de Orde van Advocaten.     

Privacy Policy Advocaten.nl
Website

Advocaten.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van de website site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die rechtzoekenden verschaffen vertrouwelijk wordt behandeld. Dit geldt zowel voor hen die een opdracht verschaffen aan Advocaten.nl als voor hen die alleen vrijblijvend een vraag stellen aan Advocaten.nl.
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De website van Advocaten.nl gebruikt geen cookies.     

Geheimhouding

Advocaten.nl is onderworpen aan de geheimhoudingsregels die van toepassing zijn op alle advocaten in Nederland. Werknemers en ingeschakelde derden zijn eveneens verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Op het gebruik van die gegevens zijn de gedragsregel voor de advocatuur van toepassing. Regel 6 van de gedragsregels luidt:

Regel 6

1. De advocaat is verplicht tot geheimhouding; hij dient te zwijgen over bijzonderheden van door hem behandelde zaken, de persoon van zijn cliënt en de aard en omvang van diens belangen.
2. Indien een juiste uitvoering van de hem opgedragen taak naar zijn oordeel een gebruik maken van zijn verkregen kennis naar buiten eist, staat dat de advocaat vrij, voor zover de cliënt daartegen geen bezwaar heeft en voor zover dit in overeenstemming is met een goede beroepsuitoefening.
3. De advocaat legt zijn medewerkers en personeel de inachtneming van een gelijke geheimhouding op.
4. De geheimhoudingsplicht duurt voort na de beëindiging van de relatie met de cliënt.
5. Indien de advocaat aan een wederpartij vertrouwelijkheid heeft toegezegd of deze vertrouwelijkheid voortvloeit uit de aard van zijn relatie met een derde, zal de advocaat deze vertrouwelijkheid ook jegens zijn cliënt in acht nemen.     

Toelichting op regel

De bij de wet geregelde zwijgplicht en het wettelijke verschoningsrecht van de advocaat strekken zich alleen uit tot datgene wat de cliënt de advocaat heeft toevertrouwd, daaronder begrepen hetgeen hem ter kennis kwam tijdens (schikkings)onderhandelingen. Dat wordt slechts anders als is komen vast te staan dat die onderhandelingen tot overeenstemming hebben geleid. Alleen in dat geval is er geen zwijgplicht.
Met het oog op een goede beroepsuitoefening is het gewenst dat de geheimhoudingsplicht van de advocaat zich verder uitstrekt.
In het eerste lid van het nieuwe artikel staat de algemene norm van het beroepsgeheim, d.w.z. de geheimhoudingsplicht in enge zin en `geroddel´. Het gaat om alle kennis omtrent zijn cliënt, hoe ook verkregen: van de cliënt, van derden, vertrouwelijk of niet.
De behandeling van een zaak eist natuurlijk veelvuldig, dat de advocaat zijn kennis omtrent de cliënt wel naar buiten brengt. In het tweede lid is geformuleerd dat de advocaat dit mag doen, voor zover de cliënt daartegen geen bezwaar heeft.
Cliënten ontslaan advocaten zo nu en dan van hun geheimhoudingsplicht. De advocaat behoudt niettemin een eigen verantwoordelijkheid. Dit wordt in het tweede lid tot uitdrukking gebracht in het begrip goede beroepsuitoefening.
Er is geen aanleiding de advocaat te verplichten mededelingen van derden te verzwijgen tegenover zijn cliënt, ook niet wanneer het gaat om mededelingen over zijn cliënt. Dit is alleen anders als de vertrouwelijkheid rechtstreeks voortvloeit uit de aard van de relatie van de advocaat met een derde, bijvoorbeeld een andere cliënt, of als de advocaat vertrouwelijkheid heeft toegezegd. De advocaat doet er in het algemeen niet verstandig aan dergelijke toezeggingen te doen.     

Persoonlijke gegevens en bewaartermijnen
  • Advocaten.nl vraagt uw persoonlijke gegevens uitsluitend indien en voor zover deze noodzakelijk zijn om een redelijk niveau van dienstverlening te verschaffen. Advocaten.nl vraagt uitsluitend die gegevens die nodig zijn voor het doel waarvoor een samenstel van gegevens worden gevraagd. Persoonlijke gegevens die niet strikt nodig zijn voor het niveau van dienstverlening waar gegevens voor worden verzocht worden niet gevraagd.
  • Als u een verzoek plaatst, heeft Advocaten.nl tenminste een naam en e-mailadres nodig om een verzoek te reageren.
  • De vraagstelling en de naam en e-mailadres worden direct vernietigd na de beantwoording van de vraag.
  • Indien voor een rechtshulp verzoek meer persoonlijke informatie wordt verstrekt wordt deze vernietigd indien dit verzoek niet leidt tot een opdracht aan Advocaten.nl.
  • Indien bij een rechtshulpverzoek gefinancierde rechtshulp wordt verzocht zal deze informatie gedurende 5 jaar worden bewaard conform de Verordening op de administratie en de financiële integriteit.
  • Om een verzoek tot het verlenen van gesubsidieerde rechtsbijstand te doen verstrekt Advocaten.nl uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw vraagstelling en het rechtshulpverzoek aan de Raad voor de Rechtsbijstand.
  • Uw naam en e-mailadres worden opgeslagen indien men zich abonneert op de nieuwsbrief. Als men hier niet langer prijs op stelt, kan men dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@advocaten.nl. De persoonlijke gegevens worden dan vernietigd.
  • Als bij Advocaten.nl een account wordt aanmaakt voor een cliënt worden de persoonlijke gegevens bewaard op een Secure Server. In uw Advocaten.nl account wordt informatie opgeslagen zoals naam en adres, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Indien persoonlijke gegevens door Advocaten.nl worden verzocht en opgeslagen in de bestanden ten behoeve van de dienstverlening worden deze gegevens na de afsluiting van het dossier gedurende 5 jaren bewaard conform de Verordening op de administratie en de financiële integriteit.     
Legitimatie en WWFT

Indien een rechtshulpverzoek leidt tot een opdracht aan Advocaten.nl wordt altijd om een geldige legitimatie gevraagd voorafgaande dan wel op enig moment gedurende de rechtshulp.

In gevallen genoemd in de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’ (WWFT) is een advocaat verplicht aan derden gegevens te verstrekken.

Op basis van de WWFT zal Advocaten.nl melding moeten maken van transacties waarbij € 15.000 of meer in betaalmiddelen aan of door tussenkomst van de advocaat à contant wordt betaald. Transacties waarvan Advocaten.nl aanleiding heeft te veronderstellen dat deze verband houden met zogenaamd ‘witwassen’ of financiering van terrorisme dienen eveneens te worden gemeld. Advocaten.nl mag in voorkomend geval niet aan de rechtzoekende melden dat een melding ‘ongebruikelijke transacties’ is gedaan.

Indien u nog vragen mocht hebben over het privacy beleid van Advocaten.nl, dan kunt u deze stellen via het rechtshulpformulier. Onze administratie helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.     

Auteursrechten

Auteursrechten op deze en andere artikelen.

Alle rechten op artikelen op deze site zijn voorbehouden aan de maker. Overname is toegestaan mits de naam van de auteur wordt vermeld evenals een link terug naar deze site, onder de voorwaarden als beschreven in de Creative Commons BY-SA licentie.
De naamsvermelding dien te bevatten “Marloes Lenferink – juriste te Groningen” met een link naar Advocaten.nl.  De link mag geen “nofollow” bevatten.     

Auteursrechten op deze en andere artikelen

Alle rechten op artikelen op deze site zijn voorbehouden aan de maker. Overname is toegestaan mits de naam van de auteur wordt vermeld evenals een link terug naar deze site, onder de voorwaarden als beschreven in de Creative Commons BY-SA licentie.
De naamsvermelding  dien te bevatten “Remco Mast – jurist te Utrecht” met een link naar Advocaten.nl.  De link mag geen “nofollow” bevatten.     

Auteursrechten alle andere artikelen

De rechten op alle andere artikelen op deze site zijn voorbehouden aan Advocaten.nl voorzover geen andere auteursrechthebbende is vermeld. Overname is toegestaan mits de naamAdvocaten.nl wordt vermeld evenals een link terug naar deze site, onder de voorwaarden als beschreven in de Creative Commons BY-SA licentie.
De naamsvermelding  dien te bevatten Advocaten.nl met een link naar Advocaten.nl.  De link mag geen “nofollow” bevatten.