Voorwaarden echtscheidingsprocedure

Opdracht

1.    De opdracht aan Advocaten.nl vangt aan vanaf de ontvangst van het formulier gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek.
2.    Op alle werkzaamheden van Advocaten.nl zijn naast deze voorwaarden van toepassing de algemene voorwaarden voor advisering en procesbijstand en de algemene voorwaarden voor gefinancierde rechtshulp van advocaten.nl van toepassing. Door het aanvinken van het akkoord in het formulier verklaren partijen bekend te zijn met deze algemene voorwaarden, deze te hebben gelezen en met de inhoud daarvan akkoord te zijn.
3.    U wordt erop gewezen dat door advocaten.nl en haar medewerkers persoonsgegevens kunnen worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de opdracht en ter voldoening aan wettelijke plichten. Daarbij wordt geheimhouding betracht volgens de regels die gelden voor advocaten.
4.    Door het invullen en de verzending van het intakeformulier verklaart u tevens onze algemene voorwaarden te hebben gelezen en akkoord te zijn met de inhoud daarvan. Door ondertekening geeft u voorts, voor zover nodig, toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens.
5.    De opdracht kan door een partij te allen tijde worden beëindigd door toezending van een e-mailbericht. Beëindiging van de opdracht door een of beide partners betekent formeel intrekking van het gezamenlijk verzoek.
6.    Elke partij is tot op het tijdstip van de uitspraak bevoegd eenzijdig het gemeenschappelijk verzoek in te trekken.
7.    Advocaten.nl kan eveneens op elk moment de opdracht beëindigen en in het bijzonder, maar niet uitsluitend in het geval dat partijen de betaling niet uitvoeren, de vereiste of verzochte documenten niet of niet tijdig toezenden, zich niet afdoende kunnen legitimeren, of Advocaten.nl reden heeft te twijfelen aan de toestemming van een der partijen.
8.    De opdracht omvat het indienen van een echtscheidingsverzoek, het controleren van overgelegde stukken, communicatie met de rechtbank, met de partijen en met de gemeentegriffie, teneinde de echtscheidingsbeschikking te doen inschrijven in het register.
9.    Indien een partij een beroep doet op gefinancierde rechtsbijstand omvat dit doorgaans ook recht op advisering en procesbijstand voor eventuele nevenvorderingen bij de echtscheidingsprocedure. Partijen geven uitsluitend de opdracht tot dienstverlening voor het gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding, dat zich beperkt tot de in deze overeenkomst genoemde proceswerkzaamheden, en verklaren dat zij geen andere werkzaamheden verlangen.
10.    De procedure wordt gevoerd voor de rechtbank in Utrecht. Partijen kiezen voor de procedure domicilie ten kantore van Advocaten.nl.
11.    Na de echtscheidingsbeschikking is geen hoger beroep mogelijk. Indien partijen de beschikking niet binnen 6 maanden inschrijven vervalt deze en blijft het huwelijk in stand.

Aanvang werkzaamheden

12.     Beide partijen ontvangen op hun e-mailadres bij de eerste bevestiging
a.    een verzoek tot betaling van griffierechten en de eenmalige kosten.
b.    een verzoek tot toezending van de door de wet vereiste uittreksels en afschriften
c.    een korte uitleg over de procedure
d.    een prognose over de datum van echtscheiding en de verwachte doorlooptijd
13.    De werkzaamheden vangen aan met het schrijven van een echtscheidingsverzoek. Nadat de betaling van griffierecht en honorarium is ontvangen, en tevens alle wettelijk vereiste documenten door Advocaten.nl zijn ontvangen zal Advocaten.nl het verzoek indienen.
14.    Beide partijen ontvangen op hun e-mailadres een bericht op het moment
a.    dat het formulier is verzonden, een bevestiging van het verzoek om echtscheiding
b.    dat het verzoek wordt verzonden aan de rechtbank, met een afschrift van dat verzoek
c.    dat het verzoek in behandeling is genomen met daarin de verwachte datum van de beschikking
d.    als de beschikking is verkregen, een bericht met
i.    daarin een afschrift van de beschikking, en
ii.    een akte, waarin u verklaard dat u verzoekt over te gaan tot inschrijving van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand
e.    dat de beschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, met een afschrift van het bewijs van inschrijving“

Communicatie

15.    Elke partner dient te beschikken over een eigen email adres.
16.    De communicatie geschiedt voornamelijk en bij voorkeur per email. U kunt te allen tijde contact opnemen met onze advocaat via het telefoonnummer van het secretariaat dat u in het eerste e-mailbericht wordt toegezonden.
17.    Beide partners ontvangen dezelfde berichten en gelijktijdig
18.    Elk bericht van een partner aan Advocaten.nl wordt na de opdracht forward gezonden aan de andere partner.
19.    Er kan over de voortgang in de aanvraag van pro Deo rechtshulp niet gecorrespondeerd worden met advocaten.nl. Een specifiek verzoek over de voortgang van een toevoegingsaanvraag dient te worden gericht aan de Raad voor de Rechtsbijstand.s
20.    Indien een partner een verzoek tot gefinancierde rechtsbijstand heeft gedaan ontvangt alleen die partner hierover inhoudelijk bericht.
21.    De andere partner ontvangt bericht dat artikel 22 van toepassing is.

Pro Deo rechtshulp

22.    Op de werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden voor gefinancierde rechtshulp van advocaten.nl van toepassing. Op de aanvraag en toekenning van de gefinancierde rechtshulp is tevens van toepassing de wet- en regelgeving aangaande gefinancierde rechtshulp.
23.    Na aanvraag van een verzoek om gefinancierde rechtsbijstand (pro Deo advocaat) door een partij kan het enkele weken tot enkele maanden duren alvorens een beslissing op dat verzoek wordt verkregen.
24.    Advocaten behoudt zich het recht voor gedurende de periode de werkzaamheden op te schorten totdat de beschikking op gefinancierde rechtshulp is verkregen, de in die beschikking vastgestelde eigen bijdrage is betaald.
25.    Indien een partij een beroep doet op gefinancierde rechtsbijstand, en partijen verlangen dat Advocaten.nl direct de procedure aanvangt, en niet de beslissing van de Raad voor de Rechtsbijstand willen afwachten, dienen zij als voorschot op een eventuele beschikking van de Raad voor de Rechtsbijstand het volledige tarief te voldoen, evenals het volledige griffierecht. Wordt achteraf de beschikking gefinancierde rechtsbijstand gegeven, dan ontvangen zij;
26.    daarvan bericht per email en gewone post
a.    een creditering van het betaalde voorschot en het griffierecht, en terugbetaling daarvan aan degene die dit betaalde
b.    een factuur tot betaling van de eigen bijdrage en het griffierecht, vastgesteld door de Raad voor de rechtsbijstand
–    NB 1; de gevraagde eigen bijdrage en het verminderde griffierecht zullen nooit meer bedragen dan het betaalde voorschot.
–    NB 2; Partijen machtigen Advocaten.nl een eventuele terugbetaling te verrekenen met de factuur tot betaling van de eigen bijdrage en het verlaagde griffierecht )
–    NB  3: Indien u een beroep doet op gefinancierde rechtsbijstand omvat dit doorgaans ook recht op advisering en procesbijstand voor eventuele nevenvorderingen bij de echtscheidingsprocedure. Partijen geven echter uitsluitend de opdracht tot dienstverlening voor het gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding, dat zich beperkt tot de in deze overeenkomst genoemde proceswerkzaamheden, en verklaren dat zij geen andere werkzaamheden verlangen.
27.    Advocaten.nl is niet verantwoordelijk voor behandeling, toewijzing of voortgang van een verzoek om gefinancierde rechtsbijstand. Dit is voorbehouden aan de Raad voor de Rechtsbijstand. Advocaten.nl verplicht zich niet tot enige vorm van advisering of handeling betreffende een afwijzende beschikking door de Raad voor de Rechtsbijstand. Indien een verzoek tot het verlenen van gefinancierde rechtsbijstand wordt afgewezen zal de betreffende partij zelf daartegen bezwaar kunnen maken en eventueel beroep kunnen instellen.

Betaling

28.    Betaling van griffierecht, eigen bijdrage of honorarium geschied middels een betaling door een partij. Een factuur wordt aan een partij gezonden.
29.    Restitutie zal ten alle tijd aan die partij plaatsvinden
30.    Indien beide partners beroep doen op gefinancierde rechtsbijstand geldt artikel 22.
31.    Indien slechts één partner een beroep doet op gefinancierde rechtsbijstand wordt aan de andere partner de helft van het honorarium en de helft van het griffierecht in rekening gebracht. Voor de aanvang van de dienstverlening geldt echter het bepaalde in artikel 22.
32.    Indien de echtscheiding niet tot stand komt omdat
a.    een partij het verzoek intrekt voor dat een beschikking is gegeven of
b.    partijen de echtscheidingsbeschikking niet wensen in te schrijven in de registers
c.    partijen niet de juiste gegevens aanleveren
wordt geen restitutie van het honorarium, de eigen bijdrage of griffierecht verstrekt. Partijen kunnen dan een nieuw echtscheidingsverzoek indienen.