Algemene voorwaarden juridisch advies en (proces)bijstand

 1. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Advocaten.nl, daaronder begrepen iedere wijziging of aanvulling daarop en elk vervolg op een opdracht. Deze voorwaarden gelden ten aanzien van alle werknemers van Advocaten.nl en elke personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en op wie in verband daarmee een aansprakelijkheid zou kunnen rusten.
 2. Totstandkoming overeenkomst van opdracht
  Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocaten.nl, ongeacht of de opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde persoon of personen.
 3. Werkzaamheden door derden
  Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de opdracht zal Advocaten.nl de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Advocaten.nl is echter voor een tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. Advocaten.nl is door de opdrachtgever gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Advocaten.nl kan zonder overleg gebruik maken van de diensten van derden als procesvertegenwoordigers, postkoeriers, vertalers en deurwaarders. In geval Advocaten.nl anderen inschakelt zal Advocaten.nl zoveel als mogelijk met de opdrachtgever overleg voeren.
 4. Aansprakelijkheid, verzekering
  Elke aansprakelijkheid van Advocaten.nl is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Advocaten.nl afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd vermeerderd met het eigen risico dat in dat geval voor rekening van Advocaten.nl komt, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Advocaten.nl. Een kopie van de polis van de aansprakelijkheidsverzekering ligt ter inzage ten kantore van Advocaten.nl. De verzekering is afgesloten bij de Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., Postbus 93604, 2509 AV Den Haag
 5. Aansprakelijkheidstelling, termijn
  Alle vorderingsrechten en eventuele andere bevoegdheden jegens Advocaten.nl in verband met door haar verrichte werkzaamheden vervallen in elk geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd, of redelijkerwijs bekend kon zijn, met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 6. Na het sluiten van het dossier zal Advocaten.nl dit gedurende zeven jaren bewaren waarna het zal worden vernietigd.
 7. Kosten en honorarium
  Het honorarium zal worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het uurtarief van de bij de opdracht advocaten en/of andere werknemers van Advocaten.nl. De uurtarieven worden jaarlijks aangepast. Ter dekking van de algemene kantoorkosten (waaronder porti, telefoon- fax- en kopieerkosten et cetera) zal 5% van het honorarium in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 8. Advocaten.nl is bevoegd om verschotten (zoals griffierecht en deurwaarderskosten) apart in rekening te brengen. Advocaten.nl is bevoegd om in verband met de te verrichten werkzaamheden betaling van een voorschot te verlangen (voor honorarium en/of verschotten), te vermeerderen met kantoorkosten en BTW, welk voorschot met de einddeclaratie zal worden verrekend. Advocaten.nl is bevoegd om werkzaamheden op te schorten of te beëindigen indien en zolang de opdrachtgever geen voorschot ter dekking van voormelde kosten heeft betaald.
 9. Betaling
  Tenzij anders overeengekomen worden de werkzaamheden en kosten maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De betalingstermijn is 14 dagen na de declaratiedatum. Advocaten.nl is bevoegd haar vorderingen op de opdrachtgever te verrekenen met voor de opdrachtgever ontvangen gelden. De opdrachtgever wordt in elk geval – zonder dat een ingebrekestelling vereist is – geacht in verzuim te zijn indien betaling niet binnen de gegeven betalingstermijn is geschied. Bij verzuim is de opdrachtgever de wettelijke rente alsmede de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke kosten minimaal 10% van het te incasseren bedrag bedragen. Advocaten.nl is bevoegd om werkzaamheden op te schorten zolang of te beëindigen indien de opdrachtgever in gebreke is met betaling van de declaratie(s).
 10. Indien door de opdrachtgever een verzoek is gedaan tot het verkrijgen van gefinancierde rechtsbijstand zal op de overeenkomst naast de onderhavige voorwaarden eveneens van toepassing zijn de voorwaarden gefinancierde rechtshulp.
 11. Communicatie
  Advocaten.nl gebruikt een fax, een mailserver en een website die communicatie met rechtzoekenden faciliteren. Advocaten.nl kan op elk moment bedingen dat communicatie uitsluitend per gewone postbestelling plaatsvindt, dan wel, uit praktische overwegingen, grotendeels of uitsluitend per email of een andere elektronische communicatiemiddel plaatsvindt. Advocaten.nl is gerecht op elk moment de mailserver of website voor e-mailadressen of IP-adressen te blokkeren.
 12. Geschillen – Geschillencommissie
  Op de dienstverlening van Advocaten.nl is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur (Postbus 90600, 2509 LP Den Haag) van toepassing, met uitsluiting van de gewone rechter. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van alle soorten declaraties. De Geschillencommissie is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000.
 13. Onbetaalde declaraties aangaande opdracht van een zakelijke opdrachtgever kunnen door Advocaten.nl ter incasso worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. In geval de Geschillencommissie Advocatuur uitspraak doet zal dit gelden als een arbitraal vonnis betreffende zakelijke dienstverlening.
 14. Een geschil tussen Advocaten.nl en een particuliere opdrachtgever kan door Advocaten.nl een bindend advies worden gevraagd aan de Geschillencommissie Advocatuur. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere opdrachtgever is alleen sprake van bindend advies indien de opdrachtgever het bedrag in geschil onder de geschillencommissie stort. Doet gebreke daarvan zal de uitspraak van de geschillencommissie gelden als een arbitraal vonnis.
 15. Een klacht over de kwaliteit van de geboden diensten of de hoogte van de declaratie dient binnen drie maanden na het moment waarop de opdrachtgever kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding gaf worden voorgelegd aan de behandelend advocaat. De klachtenregeling dient daarbij als leidraad.
 16. Indien Advocaten.nl de klacht niet naar tevredenheid of binnen een termijn van 8 weken oplost kan de opdrachtgever gedurende een vervaltermijn van 14 maanden na de in het vorig artikel genoemde klacht een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.
 17. Op de werkzaamheden van advocaten.nl zijn van toepassing de betreffende regels van de overeenkomst van opdracht uit het Burgerlijk wetboek van toepassing, zomede de Advocatenwet en de gedragsregels van de Orde van Advocaten.