Doeltreffende incasso door heel Nederland – Hoe werkt het

 

Hebt u geld tegoed van een van uw afnemers, maar komt het nooit tot betalen? Laat de zaak niet te lang lopen en laat Advocaten.nl uw incasso verzorgen. Lees hier hoe u doeltreffend uw vorderingen incasseert. Ga direct naar het incassoformulier

Digitale intake – On-line controle

Na ontvangst van uw digitale incasso-opdracht wordt deze direct opgenomen in het incasso administratie en wordt door een checklist de debiteur in kaart gebracht.

Voor een goede start hebben wij alle documenten nodig die betrekking hebben op de vordering, zoals facturen, aanmaningen en correspondentie. U kunt dit bij voorkeur e-mailen, maar faxen of per post kan ook.

Na de eerste check wordt de debiteur binnen 24 uur tot onmiddellijke betaling gesommeerd bij brief met ontvangstbevestiging. Gevorderd wordt de hoofdsom, incassokosten en de (wettelijke) vertragingsrente.      ▲ 

De dagvaarding

De dagvaarding wordt, indien geen betaling is ontvangen, na overleg met de opdrachtgever, binnen 5 dagen uitgebracht.

Nadere maatregelen kunnen in overleg met de opdrachtgever worden genomen. De incasso kan worden gecombineerd met het leggen van beslag, indien het belang/omstandigheden van de zaak dergelijke maatregel rechtvaardigen. De procestermijnen kunnen uiteraard worden bekort. Bovendien kan de vordering ook via een kort geding worden ingesteld. In een uiterst geval kan een faillissementsaanvraag worden gedaan.      ▲ 

Communicatie

Communicatie tussen u en advocaten.nl verloopt per email. Voor elke handeling die afwijkt van de normale incassoprocedure en extra kosten meebrengt vragen wij uw toestemming. Dit geldt ook voor betalingsregelingen die de debiteur aanbiedt

Uiteraard is een goede communicatie tussen opdrachtgever en advocaten.nl noodzakelijk. Met name bij opdrachtgever binnengekomen betalingen, nadat aan ons opdracht is verstrekt, dienen onmiddellijk te worden doorgegeven. Ook als de opdrachtgever zelf een betalingsregeling overeenkomt is het zaak, dat dit wordt gemeld.      ▲ 

De kosten van de incasso

De kosten van de incasso worden vanzelfsprekend zoveel mogelijk op de debiteur verhaald. Die zijn op te splitsen in incassoloon en overige kosten, te vermeerderen met de BTW (thans 19%).

Het incassoloon

Het incassoloon wordt vastgesteld op basis van het zogenaamde “incassotarief”. Dit wordt berekend over het geïncasseerde bedrag (no cure no pay), wordt pas verschuldigd na incasso van de vordering en verhaald op de debiteur. NB; deze kosten worden bij een succesvolle incasso door uw debiteur betaald! U draagt die kosten uiteindelijk dus niet zelf!

In dit verband wordt onder geïncasseerd bedrag mede verstaan de na aanmaning door ons kantoor aan de opdrachtgever betaalde gelden.      ▲ 

Ga direct naar het incassoformulier

Overige kosten

De overige kosten worden ook geheel op de debiteur verhaald, maar afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening gebracht. In geval van een procedure worden de volgende kosten aan U doorberekend:

* salaris deurwaarder, dagvaardingskosten (belast met BTW); * griffierecht e.d. (onbelast).

De totale incassokosten kunnen geheel worden bestreden uit hetgeen debiteur extra moet betalen ter zake ‘buitengerechtelijke incassokosten”, en proceskosten.

Uiteraard worden pas rechtsmaatregelen genomen na overleg met de opdrachtgever. Hierbij komt ook het kostenaspect aan de orde. Ingeval de te verwachten kosten dit rechtvaardigen zullen wij een voorschotbedrag in rekening brengen. Uiteraard informeren wij opdrachtgever regelmatig over het kostenverloop.

Bij een toewijzend vonnis zijn deze kosten voor de opdrachtgever weer volledig verhaalbaar door de proceskostenveroordeling. Dit geldt echter niet bij betaling na een faillissementsaanvraag.

De financiële afwikkeling kan door een afrekening ineens of  door tussentijdse deelafrekeningen over vaste periode; dit laatste systeem geldt ingeval met debiteur een betalingsregeling is overeengekomen.

Alle gelden ten behoeve van opdrachtgever worden door ons kantoor ontvangen c.q. gestort op een bankrekening die specifiek bestemd is voor het onderbrengen van deze gelden, de reeds genoemde “derdenrekening’. Op deze rekening staande gelden blijven daar geplaatst totdat zij aan de rechthebbende opdrachtgever worden uitbetaald.

Bij iedere (deel)afrekening zal honorarium wordt berekend voor zoveel ten behoeve van opdrachtgever gelden zijn geïncasseerd, evenals overige uitgaven die advocaten.nl ten behoeve van het incasso heeft gedaan. Op basis van bovenstaande regeling zijn uiteraard tussenliggende varianten mogelijk, zulks in onderling overleg te bespreken.      ▲ 

Meer informatie
  • Incasso van geldvorderingen deel I: de meest effectieve mogelijkheden op een rij
  • Incasso van geldvorderingen deel II: welke stappen kunnen schuldeisers zetten om vorderingen te innen?
  • Faillissement & Surséance van Betaling; de gevolgen, rechten en plichten

direct naar het incassoformulier