Incasso – Alle mogelijkheden op een rij

 
Incassoproblemen, kan ik die vermijden?

Wanbetalende debiteuren, zo lijkt het, zijn een onvermijdelijk verschijnsel. Het aantal en de ‘schade’ die zij veroorzaken kan echter worden beperkt. Let op de rechtsvorm van de onderneming waarmee u zaken doet: is het een vennootschap onder firma, een éénmanszaak of een besloten vennootschap? Dit is van belang in verband met uw verhaalsmogelijkheden. Bij het Handelsregister kunt u de rechtsvorm van ondernemingen opvragen.  Wees alert op het betalingsgedrag van uw relaties. Reguleer tijdig uw leveranties wanneer betaling van oudere facturen uitblijft. Leg afspraken (offertes/orderbevestigingen) of wijziging daarvan tijdig schriftelijk vast. Stuur tijdig en regelmatig betalingsherinneringen.

Wacht niet te lang voordat u uw vordering ter incasso uit handen geeft. Beding zo mogelijk zekerheden voor betaling, bijvoorbeeld eigendomsvoorbehoud. Kom rente overeen. Leg vast dat de kosten ingeval van wanbetaling voor rekening van de debiteur zijn. Kortom, voer een accuraat debiteurenbeleid. Veel van deze aspecten kunnen geregeld worden in zogenaamde algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Advocaten.nl kan u, als juridisch adviseur bij uitstek, behulpzaam zijn bij het opstellen van deze voorwaarden. Blijken al uw acties en maatregelen niet tot betalingen te leiden dan is de gang naar de rechter onvermijdelijk. Ook daarvoor is advocaten.nl de aangewezen partij. Advocaten.nl kent alle voetangels en klemmen van het recht, ook van het procesrecht.    

Wat moet ik doen bij incassoproblemen?

Als de debiteur weigert te betalen, kunt u naar een deurwaarder of incassobureau stappen. Maar zonder vonnis van de rechter kunnen zij de debiteur niet tot betaling dwingen. En om een vonnis te krijgen zijn deurwaarders en incassobureaus in beginsel aangewezen op de hulp van een advocaat.

Een omweg die onnodig veel tijd en geld kan kosten en die u zich kunt besparen door rechtstreeks Advocaten.nl te consulteren. Alleen advocaten kunnen conservatoir (‘bewarend’) beslag leggen om te zorgen dat goederen of gelden niet verdwijnen voordat u een vonnis hebt verkregen. Over conservatoir beslag leest u meer in het hoofdstuk ‘Conservatoir beslag’ in dit artikel.    

Waarom naar de rechter?

Een debiteur die niet goedschiks over de brug wil komen kan alleen tot betaling worden gedwongen met een zogenaamde executoriale titel. Dat is een gerechtelijk vonnis waarin de debiteur wordt veroordeeld om het gevorderde bedrag te betalen. De rechter is de enige die zo’n executoriale titel kan geven. Er kan met het vonnis ‘executoriaal’ beslag worden gelegd op (on)roerende goederen, een bank- of girorekening of op een vordering die de debiteur heeft op een derde. Uiteindelijk kan zo’n beslag leiden tot verkoop van de (on)roerende goederen van de debiteur, afgifte van het tegoed op de bank- of girorekening of betaling door de debiteur van de debiteur aan u zelf. Er zijn verschillende gerechtelijke procedures mogelijk om tot incasso van een geldvordering te komen. Iedere procedure kent zijn eigen vormvereisten en mogelijkheden. Advocaten.nl kan u hier wegwijs maken. Hij kan u adviseren welke (gerechtelijke) procedure noodzakelijk of raadzaam is om een onwillige debiteur op korte termijn tot betaling te dwingen.    


Kantongerechtprocedure

De kantonrechter is bevoegd te oordelen over geldvorderingen tot en met € 25.000,-. In specifieke gevallen – bijvoorbeeld bij huurovereenkomsten – kan hij ook kennis nemen van vorderingen van meer dan € 25.000,-. De procedure moet aanhangig worden gemaakt door een dagvaarding die aan bepaalde wettelijke eisen moet voldoen. Tussenkomst van een advocaat is niet verplicht. Vaak blijkt echter dat de onwillige debiteur – al is het maar om tijd te rekken – verweer voert.

Dan kunnen zeer ingewikkelde juridische problemen om de hoek komen kijken. Advocaten.nl kan u helpen die te vermijden en op te lossen. In spoedeisende gevallen (bijvoorbeeld als de schuldeiser door het uitblijven van betaling door de debiteur zelf in financiële moeilijkheden dreigt te raken) kan aan de kantonrechter een voorlopige voorziening worden gevraagd. Hierbij kan de vordering of een gedeelte daarvan op korte termijn worden toegewezen.    


Procedure bij de rechtbank

De rechtbank oordeelt over geldvorderingen vanaf  € 25.000,-. Het grote verschil met de kantongerechtprocedure is dat bij de rechtbank de bijstand van een advocaat wettelijk verplicht is.

Met een dergelijke procedure kan wel veel tijd zijn gemoeid. Mocht de procedure te lang duren dan bestaat de mogelijkheid een zogenaamde procedure op verkorte termijn of een kort geding aan te spannen.  terug


Kort geding

Het incasseren van geldvorderingen door middel van een kort geding is de laatste jaren meer en meer gebruikelijk geworden. Voordeel is, dat de procedure binnen enkele weken kan worden afgewikkeld. De vordering dient wel ‘keihard’ te zijn. Bovendien zijn er nog andere voorwaarden waaraan de vordering moet voldoen, wil hij voor deze snelle vorm van toewijzing in aanmerking komen.

Zo moet onder meer sprake zijn van een ‘spoedeisend’ belang, bijvoorbeeld wanneer de schuldeiser door de wanbetaling van zijn debiteur in financiële moeilijkheden raakt of dreigt te raken. Voor een dergelijke procedure heeft u wel een advocaat nodig. Bel 035 531 88 80 of zend een email voor meer informatie.    


Faillissementsaanvraag

De wet bepaalt dat iemand die verkeert ‘in de toestand van te hebben opgehouden te betalen’ failliet verklaard kan worden. Er moet dan nog wel minstens één andere schuldeiser zijn. Het aanvragen van het faillissement puur als incassomiddel is niet gebruikelijk.

Dreigen met een faillissementsaanvraag blijkt in het algemeen wel een effectief middel om een regeling te treffen of zelfs tot volledige betaling te komen. Ook voor het indienen van een faillissementsaanvraag moet u gebruik maken van de tussenkomst van een advocaat. Bel 035 531 88 80 of zend een email voor meer informatie.    


Conservatoir beslag

Om te vermijden dat de debiteur geen verhaal biedt, bestaat de mogelijkheid voor of tijdens de procedure conservatoir (‘bewarend’) beslag te leggen. Dit beslag kan worden gelegd op bijvoorbeeld bank- en girorekeningen van de  debiteur of op vorderingen die uw debiteur heeft op derden (‘derdenbeslag’). Wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan kan ook beslag worden gelegd op roerende en onroerende goederen van uw debiteur.

Daarvoor moet de rechter op speciaal verzoek van uw advocaat toestemming verlenen. Uw debiteur kan dan niet meer vrijelijk beschikken over goederen of gelden waarop beslag is gelegd. Op die manier wordt zekerheid verkregen dat uw vordering ook daadwerkelijk te gelde kan worden gemaakt. Bovendien blijkt het leggen van beslag menig debiteur ervan te doordringen dat het de schuldeiser ernst is. Niet zelden neemt de betalingsbereidheid toe wanneer de debiteur niet meer over het saldo op zijn bankrekening kan beschikken.    


Faillissement van de debiteur

Van een kale kip kun je geen veren plukken. Dit geldt met name wanneer de debiteur failliet is gegaan. Faillissement betekent dat beslag is gelegd op het hele vermogen. Dat wil zeggen: als uw debiteur failliet wordt verklaard stelt de rechtbank een curator aan die de beschikkingsmacht krijgt over het hele vermogen van uw debiteur. In de meeste faillissementen blijken er niet genoeg baten te zijn om de schuldeisers zelfs maar een deel van hun vordering te betalen.

Afhankelijk van de eventueel gehanteerde algemene leverings- en betalingsvoorwaarden valt er voor leveranciers van goederen soms toch nog wat ’te halen’: onder omstandigheden kunnen geleverde goederen namelijk binnen een bepaalde termijn (letterlijk) worden teruggehaald. Ook in een dergelijke situatie kan advocaten.nl u van nuttige adviezen voorzien. Raadpleeg deze vooral tijdig! Bel 035 531 88 80 voor meer informatie. U kunt ook een email sturen aan advocaten.nl.    


Kosten en rente

Als uw vordering wordt toegewezen hebt u in beginsel het recht de door u gemaakte incassokosten op de debiteur te verhalen. Niet alleen de kosten die u zelf hebt gemaakt voor eigen incassomaatregelen, maar ook de advocaatkosten gerezen bij de procedure. Advocaten.nl zal deze bijzondere kosten ook aan de debiteur in rekening brengen. Komt het tot een proces dan wordt meestal de verliezende partij door de rechter in beginsel tot (een deel van) de kosten veroordeeld. terug

Ook in uw verkoop- en leveringsvoorwaarden kunt u clausules laten opnemen over incassokosten. Die kunnen worden vastgesteld op een bepaald percentage of gekoppeld aan de door advocaten.nl gehanteerde tarieven. (Raadpleeg hieronder ‘Het incassotarief’) De debiteur moet, als hij tot betaling wordt veroordeeld, niet alleen bijkomende kosten vergoeden, maar ook rente, namelijk de in de leveringsvoorwaarden overeengekomen rente of, als die er niet zijn, de wettelijke rente. Het percentage van de wettelijke rente wordt jaarlijks vastgesteld en is ‘automatisch’ verschuldigd vanaf het tijdstip dat de debiteur in verzuim is.    


 Het incassotarief van advocaten.nl

Doorgaans hanteren advocaten vaste richtlijnen over de door hen te hanteren tarieven. Advocaten.nl berekent als honorarium een vast percentage van het geïncasseerde bedrag. Dat wil zeggen het bedrag dat, nadat Advocaten.nl daartoe heeft gemaand, rechtstreeks aan u of Advocaten.nl wordt betaald. Het onderstaande staatje laat zien welke percentages over het geïncasseerde bedrag worden berekend.    

vordering / tarief:

alle bedragen in euro’s vordering tarief
over de eerste 20.000 10%
over het meerdere tot 40.000 8%
over het meerdere tot 100.000 6%
over het meerdere boven 100.000 4%

Voorbeeld: U heeft een vordering uitstaan van € 150.000,-. Het honorarium bedraagt, als de zaak wordt gewonnen en het bedrag volledig wordt geïncasseerd:

10% over   20.000 2.000
8% 0ver   20.000 1.600
6% over   60.000 3.600
4% over   50.000 2.000
150.000  9.200

Voorbeeld: U heeft een vordering uitstaan van € 150.000,-. Het honorarium bedraagt, als de zaak wordt gewonnen en het bedrag volledig wordt geïncasseerd:

10% over   20.000 2.000
8% 0ver   20.000 1.600
6% over   60.000 3.600
4% over   50.000 2.000
150.000  9.200

Indien de incasso succesvol is worden deze kosten overigens gedragen door de debiteur. Het kost u dus niets! De voordelen van Advocaten.nl Ook voor incasso van geldvorderingen is de advocaat juridisch adviseur bij uitstek. De wetgever heeft uw advocaat bepaalde bevoegdheden gegeven waardoor hij sneller, efficiënter en doelgerichter dan andere rechtshulp/dienstverleners kan optreden.  Bovendien is het optreden van de advocaat onderhevig aan (publiekrechtelijke) regels waardoor kwaliteit en zekerheid zijn gewaarborgd. organisatie werkt volgens de richtlijnen van de Vereniging van Incasso en Proces Advocaten (VIA) en volgens de gedragscode van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de Code of Ethics van de International Association of Commercial Collectors (IACC). Meer informatie    

  • Advocaten.nl verzorgt uw incasso op doeltreffende wijze
  • Incasso van geldvorderingen deel II: welke stappen kunnen schuldeisers zetten om vorderingen te innen?
  • Faillissement & Surséance van Betaling: de gevolgen, rechten en plichten