het kort geding

De voorlopige voorziening

Direct advies over een kort geding

Hebt een belang dat u wilt beschermen, of wilt u een een vordering instellen, en kunt u niet wachten op een uitspraak van een gewone rechter, vraag dan hier advies
over deze snelle procedure
.

 

Een kort geding is een korte en snelle procedure in een civiel geschil, waar de eiser een zeer spoedeisend belang heeft. Op snelle wijze kan een volwaardig vonnis worden verkregen. Er zijn enkele beperkingen, die leest u hier.

Een gewone (bodem)procedure kan maanden, zelfs jaren, in beslag nemen, voordat een beslissing is bereikt. Vervolgens hebben partijen in de meeste gevallen de mogelijkheid van hoger beroep. Sommige belangen vergen een onmiddellijke maatregel. Als voorbeeld kan worden genoemd een loonvordering van een werknemer, een vordering tot opheffing van een beslag op bederfelijke goederen, een bedrijf wil een werkstaking laten verbieden, etc.

In een kort geding wordt in principe slechts een voorlopige beslissing gegevens. Elke partij kan na de beslissing alsnog een normale bodemprocedure voeren, die vanzelfsprekend meer tijd in beslag neemt, maar er ook gelegenheid is om het geschil uitgebreid te behandelen.

Hoe werkt het

Wie een kort geding wil beginnen, moet altijd de hulp van een advocaat inschakelen. Een kort geding begint officieel met het uitbrengen van een dagvaarding aan de gedaagde partij. De procedure vangt aan door het vragen van een datum voor de behandeling van het geschil. De eiser verzoekt via een advocaat een datum en geeft daarbij aan welk geschil hij aanhangig wil maken. Indien een datum is vastgesteld, meestal op termijn van enkele dagen tot enkele weken, zal de eiser de gedaagde partij dagvaarden om voor de rechter (de voorzieningenrechter) te verschijnen.      

De voordelen van een kort geding

De snelheid van de procedure zit hem in de volgende factoren.
In tegenstelling tot een gewone procedure

 • is de procedure betrekkelijk informeel van aard
 • is de termijn voor het uitbrengen van de dagvaarding is slechts enkele dagen
 • hoeft de gedaagde niet bij advocaat te verschijnen
 • kan de gedaagde, mits hij dit tijdig aankondigt, een tegenvordering instellen
 • is er geen gelegenheid tot uitgebreide bewijsvoering, zoals getuigenverhoren
 • kan een kort geding op zondag, buiten werktijd of buiten de rechtszaal plaats hebben
 • de rechter kan meteen uitspraak (gebruikelijk is slechts 2 weken)
 • de hoger beroepstermijn is slechts 4 weken (in plaats van 3 maanden)

Een groot deel van de formele regels in een procedure gelden hier niet, wat een snelle afhandeling mogelijk maakt.

Voordeel van een kort geding
Al met al kan men dus vanaf het eerste contact met een advocaat binnen enkele weken een vonnis hebben die gewoon, net als elk ander vonnis, ten uitvoer kan worden gelegd.      

De nadelen van een kort geding

In tegenstelling tot een gewone procedure

 • is er weinig voorbereidingstijd om de vordering toe te lichten en te onderbouwen
 • is op de zitting weinig tijd voor uitvoerig overleg met de cliënt
 • is er nauwelijks mogelijkheid om de vordering te wijzigen
 • gelden de gewone bewijsregels niet, zodat de gedaagde gemakkelijk tegenbewijs kan leveren
 • is de uitspraak slechts voorlopig. Het vonnis kan (zelfs jaren later nog) worden aangetast door een uitspraak van een bodemrechter
 • moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Ontbreekt dat, dan wijst de rechter af.

De kans dat een duidelijke en heldere vordering wordt afgewezen in kort geding is dus aanzienlijk, terwijl een het uit voeren van een kort geding vonnis risico`s inhoud.

Het incasseren van een geldvordering, die achteraf (in een bodemprocedure) onterecht blijkt brengt mee dat het geïncasseerde bedrag, inclusief rente, en (proces)kosten, moet worden terugbetaald.  Gezien deze risico`s moet een advocaat dus een zorgvuldige afweging maken tussen snelheid en volledigheid.