Voorwaarden gefinancierde rechtshulp

 1. Onder “de Raad” wordt hier verstaan de Raad voor de Rechtsbijstand, zoals bedoeld in de Wet op de gefinancierde Rechtsbijstand. Het verzoek om gefinancierde rechtsbijstand wordt door Advocaten.nl ingediend bij de Raad. De cliënt ontvang binnen 6 weken bericht op het woonadres. De cliënt ontvangt tevens een bevestiging van Advocaten.nl per email. De toevoeging wordt verleend op basis van de bij de belastingdienst of door de cliënt zelf verstrekte informatie.
 2. Voor zover de cliënt Advocaten.nl informatie verstrekt voor de aanvraag van gefinancierde rechtshulp staat de cliënt in voor de juistheid van deze informatie. Advocaten.nl houdt zich het recht voor bij gebleken onjuistheid of indien informatie onvolledig is de rechtshulp op te schorten of geheel te onthouden dan wel te beëindigen en de Raad voor de Rechtsbijstand in te lichten over deze onjuistheid.
 3. Advocaten.nl staat niet in voor het verlenen van gefinancierde rechtshulp door de Raad. Op de aanvraag, de toekenning en de voortduring van de gefinancierde rechtsbijstand zijn van toepassing de Wet op de gefinancierde rechtsbijstand en het Besluit gefinancierde rechtsbijstand.
 4. Indien de aanvraag om gefinancierde rechtsbijstand wordt afgewezen, of, indien bij toewijzing een beroep wordt gedaan op een peiljaarverlegging of de hardheidsclausule voor de eigen bijdrage, dient de cliënt zelf tijdig een bezwaar en/of beroepschrift in te dienen bij de Raad, en dient de cliënt zelf alle daartoe strekkende informatie aan de Raad te zenden. Advocaten.nl is niet verantwoordelijk voor het tijdig indienen van bezwaar, beroep of toepassing van de hardheidsclausule.
 5. Advocaten.nl verleent rechtsbijstand op basis van een overeenkomst van opdracht, die schriftelijk en eenzijdig wordt bevestigd door Advocaten.nl, tenzij Advocaten.nl verzoekt om een ondertekende overeenkomst of een bevestiging van de cliënt.
 6. Gefinancierde rechtsbijstand wordt verleend door de Raad op basis van een door de cliënt te verstrekken verzoek om rechtshulp en is beperkt tot dat verzoek om rechtshulp. De werkzaamheden van Advocaten.nl is op dit verzoek gebaseerd en beperken zich tot de werkzaamheden die vallen onder de lijst van verrichtingen die op grond van de Wet gefinancierde rechtshulp en het Besluit gefinancierde rechtsbijstand daadwerkelijk worden vergoed. Advocaten.nl verleent geen rechtshulp op basis van gefinancierde rechtsbijstand indien zij niet uitdrukkelijk daartoe van de cliënt een verzoek ontvangt.
 7. Advocaten.nl is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen een nieuw of aanvullende verzoek tot het verlenen van rechtsbijstand op basis van gefinancierde rechtshulp te weigeren.
 8. Advocaten.nl behoudt zich het recht voor de rechtsbijstand op te schorten, tussentijds te beëindigen of geheel te weigeren gedurende de periode of in geval dat
  –  de beschikking van de Raad nog niet is verleend
  –  indien een eigen bijdrage is vastgesteld, zolang deze eigen bijdrage niet is voldaan
  –  indien griffierechten verschuldigd zijn, zolang deze griffierechten niet zijn voldaan.
  Eigen bijdrage en voorschot eigen bijdrage
 9. De door de Raad vastgestelde eigen bijdrage is vanaf de datum van de aanvang van de dienstverlening verschuldigd aan Advocaten.nl, en dient op verzoek door Advocaten binnen 14 dagen te worden voldaan op een door Advocaten.nl aan te wijzen rekening.
 10.  De door de Raad vastgestelde eigen bijdrage is verschuldigd tot tenminste het bedrag waarop advocaten.nl gerechtigd zou zijn indien geen recht op gesubsidieerde rechtshulp zou bestaan. Dit bedrag komt tot stand door het aantal uren verrichtte werkzaamheden te vermenigvuldigen met het uurtarief van € 250,- exclusief BTW en bedraagt minimaal € 193,-
 11. Indien de cliënt verzoekt de rechtsbijstand, gedurende de periode dat de aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand in behandeling is bij de Raad, direct aan te vangen neemt, is Advocaten.nl gerechtigd om een voorschot van de eigen bijdrage (maximaal € 849,-) in rekening te brengen, en daarbij, met in achtneming van de door de Raad te hanteren inkomensnormen, een schatting te maken van de eventueel vast te stellen eigen bijdrage door de Raad. Mocht de eigen bijdrage lager worden vastgesteld dan ontvangt de cliënt het verschil terug. Mocht dit hoger zijn dan ontvangt de cliënt het verzoek een aanvullende eigen bijdrage te voldoen.
 12. Indien de cliënt tussentijds verzoekt de rechtsbijstand te beëindigen, of indien Advocaten.nl de rechtsbijstand beëindigt op de in artikel 8 genoemde gronden, is de eigen bijdrage onverminderd verschuldigd, tot de door de Raad van de rechtsbijstand vastgestelde minimale eigen bijdrage.
  Griffierechten en voorschot griffierechten
 13. Indien griffierechten verschuldigd zijn voor het voeren van een procedure is Advocaten.nl gerechtigd voor de aanvang van de dienstverlening de betaling daarvan betaling te verzoeken op een door Advocaten.nl aan te wijzen rekening.
 14. Indien de cliënt verzoekt de rechtsbijstand, gedurende de periode dat de aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand in behandeling is bij de Raad, direct aan te vangen neemt, is Advocaten.nl gerechtigd om een voorschot griffierecht in rekening, en daarbij, met in achtneming van de door de Raad te hanteren inkomensnormen en de Wet griffierechten burgerlijke zaken, een schatting te maken van het door de griffie van de Rechtbank vast te stellen griffierecht.
 15. De cliënt die niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, maar desniettemin een laag of gemiddeld inkomen heeft, kan (alleen in civiele- niet in bestuurszaken) mogelijk in aanmerking komen voor vermindering van de griffierechten. De cliënt dient daarvoor ruim voor aanvang van de procedure, (voor het indienen van een verzoekschrift of dagvaarding), een verzoek in te dienen bij het gerecht waar de zaak wordt behandeld, tezamen met de  inkomensverklaring, die kan worden aangevraagd bij de Raad voor de Rechtsbijstand middels een schriftelijk verzoek  “Aanvraag Inkomensverklaring”. Advocaten.nl is niet verantwoordelijk voor het tijdig indienen van het verzoek of het verlaagde griffierecht.
  Kosten van leges, uittreksels uit openbare registers
 16. Indien leges of andere kosten verschuldigd zijn voor het verkrijgen van noodzakelijke documenten of uittreksels uit openbare registers is Advocaten.nl gerechtigd voor de aanvang van de dienstverlening een vergoeding daarvoor te verzoeken door een betaling op een door Advocaten.nl aan te wijzen rekening.
 17. Voor zover de hoogte van kosten, eigen bijdragen griffierechten en leges verhogingen ondervinden zullen deze verhogingen worden doorberekend aan de cliënt.
 18. Van alle door de cliënt betaalde eigen bijdragen, griffierechten, leges en kosten ontvangt de cliënt een factuur en/of specificatie.
 19. De Raad beoordeeld na beëindiging van de rechtshulp en indiening van de declaratie het resultaat. De Raad bepaald vervolgens of het recht op de gefinancierde rechtshulp wordt ingetrokken. Het gevolg van een intrekking is dat de cliënt de kosten van de rechtshulp alsnog zelf dient te betalen.
 20. De cliënt wordt geacht kennis te hebben genomen van de gevolgen van en de beleidsregels van de Raad omtrent de resultaatsbeoordeling. Advocaten.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de intrekking van de gefinancierde rechtsbijstand op deze of andere gronden. De Beleidsregels omtrent de resultaatsbeoordeling worden gepubliceerd op de website van de Raad.
 21. Op de werkzaamheden van advocaten.nl zijn van toepassing de betreffende regels van de overeenkomst van opdracht uit het Burgerlijk wetboek van toepassing, zomede de Advocatenwet en de gedragsregels van de Orde van Advocaten.
 22. Op de werkzaamheden van Advocaten.nl en alle overeenkomsten op grond waarvan Advocaten.nl werkzaamheden verricht zijn naast deze voorwaarden eveneens van toepassing de algemene voorwaarden voor dienstverlening van toepassing.