Algemene voorwaarden Advocaten chatbox

Algemene voorwaarden Advocaten chatbox

  1. De chatbox-dienst is bestemd voor juridische vragen van rechtzoekenden die zich lenen voor ad hoc beantwoording.
  2. Vragen worden beantwoord en advies wordt verstrekt aan de hand van de feitelijke informatie die door de rechtzoekende wordt verstrekt via de chatbox. Het advies is algemeen van aard of specifiek gebaseerd op de beperkte informatie die wordt verstrekt.
  3. Aan de beantwoording kunnen geen rechten worden ontleend en ieder handelen of nalaten op basis van de beantwoording blijft geheel voor eigen rekening en risico van de rechtzoekende. Advocaten.nl sluit aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze diensten uit voor zover dat wettelijk is toegestaan.
  4. Informatie door de rechtzoekende verstrekt valt onder de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht geldend voor diensten door advocaten verleend, en de informatie is verder onderhevig aan het privacyreglement van advocaten.nl.
  5. Bij de beëindiging van de chatsessie worden de verstrekte gegevens direct vernietigd.
  6. Advocaten.nl behoudt zich het recht voor niet te antwoorden, de chat te beëindigen of het ip-adres van een gebruiker van de chatbox te blokkeren voor toekomstig gebruik, ingeval van het vermoeden van een tegenstrijdig belang, misbruik, of gebruik ten behoeve van de voorbereiding of uitvoering van een misdrijf of handelingen ten einde gevaar van vervolging daarvan te ontgaan of af te wenden.