Algemene voorwaarden juridisch abonnement ADVOCARE

 1. Voor zover tussen Advocaten.nl, hierna te noemen ADVOCARE en een opdrachtgever niet anders is overeengekomen,zijn deze voorwaarden op alle werkzaamheden van ADVOCARE van toepassing. Tevens zullen daarop van toepassing zijn Algemene voorwaarden juridisch advies en (proces)bijstand Advocaten.nl, uitsluitend indien en voor zover de bepalingen van de onderhavige voorwaarden daarvan niet afwijken.
 2. Een abonnement van ADVOCARE geeft recht op juridische advisering met betrekking tot de onderneming van de abonnee waarvoor dit abonnement is afgesloten. De abonnee kan adviezen uitsluitend inroepen door middel van telefonische verzoeken, dan wel per facsimile of per Email.
 3. Alle informatie, in welke vorm ook door de abonnee aangereikt, wordt door ADVOCARE vertrouwelijk behandeld. De abonnee is ermee bekend dat correspondentie of andere dataoverdracht door middel van Email wordt verricht via onbeveiligde datanetwerken, waarover ADVOCARE geen controle uitoefent of die zij anderszins kan beïnvloeden of beveiligen. ADVOCARE aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade aan de abonnee direct of indirect veroorzaakt als gevolg van gebruik door derden van informatie die op onrechtmatige wijze door derden werd verkregen via het netwerk, dan wel, indien verkregen door fouten van netwerkbeheerders, op onrechtmatige wijze gebruikt door derden. Indien de abonnee gebruik maakt van Email zal Advocare in haar antwoord eveneens gebruik maken van Email, tenzij de abonnee uitdrukkelijk aangeeft gebruik te willen maken van een ander communicatie middel.
 4. De abonnee ontvangt gedurende het abonnement periodiek de nieuwsbrief `Rechtstreeks’. De abonnee heeft recht op de hantering van de vaste prijs-regeling voor bepaalde procesverrichtingen, zoals neergelegd in de regeling ` ADVOCARE® -fixed price – regeling’.
 5. Verzoeken tot advisering of proceshandelingen met betrekking tot geschillen tussen abonnees of zij die in de afgelopen twee jaar abonnee waren worden niet in behandeling genomen.
 6. ADVOCARE zal op een verzoek om advies op een zo kort mogelijke termijn advies verstrekken. ADVOCARE is gerechtigd een verzoek om advies vier etmalen in beraad te houden.
 7. Adviezen worden door ADVOCARE verstrekt op een wijze en vorm te bepalen door ADVOCARE voor zover het belang van de abonnee zich daartegen niet verzet. De abonnee zal alle voor de advisering en voor het verrichten van werkzaamheden benodigde gegevens en inlichtingen verschaffen. Adviezen en werkzaamheden van ADVOCARE worden daarop gebaseerd, waarbij wordt uitgegaan van de juistheid en de volledigheid van de door de abonnee verstrekte gegevens. Adviezen worden gegeven op ad hoc basis, geven geen garantie over toekomstige ontwikkelingen, en hebben uitsluitend betrekking op het de abonnee betreffende geval. Adviezen worden uitsluitend gegeven voor de juridische aangelegenheden die de onderneming van de abonnee betreffen en die op het moment van de adviesaanvraag spelen.
 8. Het abonnement is niet van toepassing op advies- en proceswerkzaamheden waartoe reeds opdracht werd gegeven voor de totstandkoming van het abonnement.
 9. ADVOCARE is gerechtigd bepaalde werkzaamheden zonder opgaaf van redenen te weigeren. In geval ADVOCARE bepaalde opdrachten weigert uit te voeren, is de abonnee gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
 10. Een abonnement op ADVOCARE komt tot stand na schriftelijke acceptatie door ADVOCARE en treedt in werking na ontvangst van het jaarlijkse abonnementsgeld door ADVOCARE.
 11. En abonnement geldt slechts voor de onderneming op wiens naam het abonnement is afgesloten. Het abonnement is niet overdraagbaar.
 12. Het abonnement geld voor een periode van 12 maanden vanaf de eerste dag na de acceptatie en wordt telkens met dezelfde periode verlengt, tenzij de abonnee of ADVOCARE het abonnement schriftelijk een maand voor aanvang van de nieuwe jaartermijn heeft opgezegd.
 13. Eventuele werkzaamheden met betrekking tot lopende procedures, waarop de `ADVOCARE-fixed price – regeling’ van toepassing is zullen na afloop van het abonnement, voor zover die werkzaamheden worden verricht na afloop daarvan, tegen het dan door de Nederlandse Orde der Advocaten aanbevolen uurtarief worden gedeclareerd, dan wel, indien dit lager is, 125% van het tijdens de abonnementsduur door ADVOCARE gehanteerde uurtarief.
 14. ADVOCARE behoudt zich het recht voor het abonnement met directe ingang te beëindigen, zonder restitutie van reeds betaald abonnementsgeld, indien de abonnee op oneigenlijke wijze gebruik maakt van het abonnement. In dat geval worden alle door de abonnee nog verschuldigde bedragen direct opeisbaar.
 15. De abonnee is een jaarlijks abonnementsgeld verschuldigd. ADVOCARE stelt jaarlijks opnieuw het abonnementsgeld vast. Indien dit echter een wijziging van meer dan 10% betreft, kan de abonnee het abonnement binnen 30 dagen van ontvangst van de kennisgeving tot tariefsverhoging met onmiddellijk ingang opzeggen.
 16. Alle advieswerkzaamheden anders dan de standaardadviezen bedoeld in artikel 2 worden na overleg en in opdracht van de abonnee volgens het geldende uurtarief alsmede de voor de uitvoering noodzakelijke kosten in rekening gebracht. ADVOCARE is gerechtigd voor deze advieswerkzaamheden en de daaraan verbonden kosten een voorschot te vragen.
 17. Betaling van alle facturen dient zonder korting, beroep op verrekening of opschorting plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoud ADVOCARE zich het recht voor , het verlenen van adviezen en/of het uitvoeren van andere werkzaamheden op te schorten. Voorts zal gedurende de periode dat de abonnee in gebreke is – in plaats van het ADVOCARE uurtarief – het gewone kantoortarief gelden, zijnde 125% van het ADVOCARE uurtarief, zonder enige kosten.
 18. Indien de abonnee niet volledig of niet op tijd tot betaling van een gezonden factuur overgaat, zal de abonnee wettelijke rente verschuldigd zijn. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de abonnee, waarvan de buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 250,-.
 19. Op alle geschillen tussen ADVOCARE en de abonnee is het Nederlandse recht van toepassing. Elk geschil dat zich voordoet tussen de abonnee en ADVOCARE zal worden behandeld op de wijze die is bepaald in de Algemene voorwaarden juridisch advies en (proces)bijstand Advocaten.nl.
 20. ADVOCARE