ADVOCARE® FIXED PRICE – TARIEVEN

ADVOCARE® `FIXED PRICE’ – TARIEVEN

De tarievenlijst is onlosmakelijk verbonden met een Advocare abonnement en wordt uitsluitend toegepast op verzoek en in combinatie met het Advocare abonnement. De tarieven bevatten naast het honorarium van de advocaat ook kosten van derden en gerechtelijke instanties die een op een worden doorberekend. Advocaten.nl behoudt zich het recht voor om die kosten bij prijswijzigingen zonder aankondiging te wijzigen. Alle prijzen zijn geldig tot 1 januari 2021.

 • Wijziging in bijkomende kosten zoals griffierechten en deurwaarderstarieven worden doorberekend vanaf de datum van wijziging van die tarieven
 • Alle bedragen zijn in euro`s en exclusief btw

—————- § 1 ——————

wanprestatie / onrechtmatige daad
 • voor eisende partij 3.900,- (1)
 • voor gedaagde partij 3.373,- (1)

1 – exclusief opslag wegens belang: (belang – 10.890,-)/4 = opslag/korting met een maximum van 100.000,-

———– § 2 ———–

incassozaken

Alle incassowerkzaamheden worden geaccepteerd volgens onze incassovoorwaarden, inhoudende dat op basis van kosten wordt gewerkt. Bij een belang van meer dan 12.478,- worden de kosten van de procedure (zie § 12) vooraf in rekening gebracht. Honorarium is afhankelijk van het uiteindelijk geïncasseerde of door debiteur betaalde bedrag volgens bijgaande staffel, de zogenaamde `Incassokosten'(1):

 • over de eerste 3.000,- 15%
 • boven dat bedrag tot 6.000,- 10%
 • boven dat bedrag tot 15.000,- 8%
 • boven dat bedrag tot 60.000,- 5%
 • boven dat bedrag tot 60.000,- 3%

Over onze incassowerkzaamheden leest u in § 17 meer.

1 – Deze kosten zijn verschuldigd nadat betaling heeft plaatsgevonden, ongeacht of de betaling behandeling genomen incasso-opdracht door geschiedt na intrekking van een reeds in de incassokosten volledig verschuldigd zijn aan Advocare®.

———– § 3 ———–

faillissement
 • faillissementsaanvragen 2.513,-
 • surséance van betaling 3.250,-
 • verweer tegen faillissementsaanvragen 3.505,-
 • overige procedures 3.456,-

———– § 4 ———–

goederenrecht
 • betreffende eigendommen, (beperkte) zakelijke rechten met economisch bepaalbaar belang : 2.472,- (1)
 • betreffende zekerheidsrechten 3.456,- (1)
 • onbepaald belang 3.817,-

1- exclusief opslag wegens belang: (belang – 9.075,-)/4 = opslag

———– § 5 ———–

beslag en opheffing beslag
 • beslaglegging op zaken of rechten 2.731,-
 • kort geding tot opheffing van beslagen op goederen/rechten van opdrachtgever 3.456,-

———– § 6 ———–

arbeidsovereenkomst/agentuur
 • ontbinding ex 7:685 BW op tegenspraak 3.238,- (1)
 • pro-forma procedure 1.861,- (2)

Loonvorderingen:

Alle geschillen betreffende (niet toekomstige) loonaanspraken/arbeidsvoorwaarden

 • voorlopige voorziening (kort geding) 3.817,-
 • schriftelijke procedure 3.817,-

Vorderingen schadevergoeding/schadeloosstelling:

 • voorlopige voorzieningen (kort geding) 3.817,-
 • schriftelijke procedures 3.456,-

Vorderingen uit concurrentiebeding:

 • voorlopige voorzieningen (kort geding) 3.6023.962,-
 • schriftelijke procedures 3.4703.8173.817,-

alle overige procedures voortvloeiende uit de overeenkomst 3.142,-

 • kort geding President van de rechtbank 3.470,-
 • aanvraag ontslagvergunning bij CWI 2.483,-

1 – exclusief opslag: (bruto maandsalaris X dienstverband in jaren – 1.815,-) / 5 = opslag) met een maximum van 25.000,-
2 – onderhandeling voorafgaande aan ontbindingsprocedure niet inbegrepen. Onderhandelingen vallen onder advieswerkzaamheden.

———– § 7 ———–

huurgeschillen woon/bedrijfsruimte
 • ontruimingsgeschillen wegens ontruiming krachtens vonnis 3.142,-
 • betreffende onderhoud 2.812,-
 • huurprijzen 2.812,-
 • alle overige procedures 2.812,-

1 – exclusief opslag: (bruto jaarhuur – 2.142,-) / 5 = opslag) met een maximum van 25.000,-

———– § 8 ———–

bestuursrechtelijke procedures

 • bezwaarschriften 2.153,-
 • beroepsprocedure 2.812,-
 • voorlopige voorzieningen 3.142,-

———– § 9 ———–

overig

Alle burgerrechtelijke procedures die niet onder enige vorige categorie vallen:

 • schriftelijke procedures 2.812,-
 • voorlopige voorziening kantongerecht 3.142,-
 • kort geding president van de rechtbank 3.800,-

———– § 10 ———–

korting

Indien een zaak wordt geschikt tijdens reeds voorbereidde of een aanhangige procedure zijn bovengenoemde bedragen evenzeer van toepassing. Een korting kan worden toegepast indien in een zaak niet meer dan 3 uur is besteed. In dat geval wordt in rekening gebracht: (het aantal besteedde uren plus 1 uur) x 250,-.
Indien in een reeds aanhangige procedure door opdrachtgever of tegenpartij een afzonderlijke tegenvordering of tegenverzoek wordt ingesteld, wordt voor de behandeling van deze tegenvordering 65% het hierboven genoemde tarief in rekening gebracht.

———– § 11 ———–

advieswerkzaamheden

Deze werkzaamheden zijn alle werkzaamheden die niet betreffen voorbereiding voor (het voeren van) een procedure, zoals het bestuderen van stukken, het geven van schriftelijke adviezen, het opstellen van contracten, voorwaarden, akten, het voeren van onderhandelingen, reizen van en naar de plaats van handeling etc. Het ADVOCARE® uurtarief is hierop van toepassing. Onder advieswerkzaamheden vallen niet standaard advieswerkzaamheden die worden geacht begrepen te zijn in het ADVOCARE® abonnement.

———– § 12 ———–

overige kosten en belastingen

Alle bedragen zijn exclusief BTW en exclusief overige kosten die betrekking hebben op procedures.

Deze kosten zijn:

 • deurwaarderskosten: uitroepgelden voor kantongerechtsprocedures, kosten van uitbrengen van dagvaarding en andere exploten, etc.: § 13
 • kosten van deskundigen, deskundigen-onderzoek, getuigen(deskundigen): § 14
 • griffierechten: vaste kosten per procedure: § 15
 • kantoorkosten: vast bedrag per procedure 70,- voor kosten van porti, aangetekende stukken, inlichtingen, etc.

———– § 13 ———–

deurwaarderskosten

Deze kosten zijn afhankelijk van het aantal verrichtingen en varieert doorgaan van ± 100,- tot ± 400,-. In geval van zeer bewerkelijke beslagen kunnen deze kosten echter substantieel hoger zijn. U wordt hierover nader gedetailleerd geïnformeerd, voordat dergelijke kosten gemaakt worden.

Exploottarieven deurwaarder BTAG) (tarieven 2021)

 • Dagvaarding    € 85,81
 • Betekening titel met/zonder bevel    € 82,58
 • Betekening verzoekschrift met oproeping    € 67,88
 • Diverse aanzeggingen    € 67,88
 • Overige betekeningen (zoals overbetekening)    € 72,65
 • Beslag op roerende zaken    € 112,86
 • Poging beslag op roerende zaken    € 53,18
 • Beslag op roerende zaken met toegang derde/ safeloket    € 151,56
 • Beslag op onroerende zaken    € 155,09
 • Opheffing beslag onroerende zaken    € 55,33
 • Beslag op in Nederland te boek gestelde luchtvaartuigen    € 155,09
 • Beslag op schepen    € 341,82
 • Beslag op niet in Nederland te boek gestelde luchtvaartuigen    € 341,82
 • Beslag onder derden op periodieke betalingen    € 128,02
 • Beslag onder derden op niet-periodieke betaling    € 179,86
 • Beslag op aandelen aan toonder    € 179,86
 • Beslag op rechten aan toonder of order, aandelen of effecten op naam, en overige rechten    € 223,37
 • Beslag op aandelen in B.V. of N.V.    € 245,18
 • Beslag onder schuldeiser (eigenbeslag)    € 149,75
 • Beslag tot verkrijging van afgifte of levering roerende zaken    € 112,03
 • Executie tot afgifte van roerende zaken    € 260,53
 • Gerechtelijke inbewaringgeving    € 232,60
 • Aanslaan biljetten aankondiging openbare verkoop    € 84,91
 • Executoriale openbare verkoop van roerende zaken    € 297,14
 • Aanzegging hypotheekhouder overname executie    € 79,80
 • Ontruiming onroerende zaken    € 221,99
 • Opvolgende betekening    € 26,42
 • Gijzeling (lijfsdwang)    € 258,03
 • Poging tot gijzeling    € 104,00
 • Beslag verhaal alimentatie    € 109,-        

———– § 14 ———–

kosten van getuigen, deskundigen etc.

U dient te denken aan alle soorten kosten die gemaakt worden met betrekking tot deskundigen, onderzoekskosten, recherche-werkzaamheden of getuigen tot het verschaffen van bewijs of het verstrekken van inlichtingen ten aanzien van de vordering in de procedure. Deze kosten worden slechts na overleg met de opdrachtgever gemaakt.

———– § 15 ———–

griffierechten

Griffierecht is een bijdrage in de kosten van de rechtspraak.

rechtbank sector kanton

Alleen de eiser/verzoeker is griffierecht verschuldigd

Dagvaardingszaken of Verzoekschriften Griffierecht rechtspersonen Griffierecht natuurlijke personen Griffierecht pro Deo
niet meer dan € 500,- in hoofdsom € 126,00 € 85,00 € 78,00
meer dan € 500,- en niet meer dan € 12.500,– in hoofdsom € 507,00 € 240,00 € 78.00
meer dan € 12.500,- in hoofdsom € 1.013,00 € 507,00 € 78,00

Voor meer informatie over griffierechten klikt u hier

griffierecht rechtbank

Een stap hoger zit u bij de rechtbank. Alle geldvorderingen boven de € 25.000, of vorderingen met een onbepaalde waarde, moeten door de rechtbank worden beslist. Zowel eiser als gedaagde betalen:

Sector Civiel Familie/handel/kort geding/insolventies/faillissementen Griffierecht rechtspersonen Griffierecht natuurlijke personen Griffierecht pro Deo
Zaken van onbepaalde waarde € 667,00 € 309,00 € 78,00
van € 25.000 tot € 100.000 € 2.076,00 € 952,00 € 78.00
meer dan € 100.000 € 4.200,00 €1.666,- € 78,00

Voor meer informatie over griffierechten klikt u hier

griffierecht bestuursrecht

Geschillen tussen burgers en de overheid U kunt bijvoorbeeld denken aan geschillen bij het aanvragen van een bouwvergunning, een subsidie of een uitkering. Bent u het niet eens met een beslissing van de overheid, bijv de gemeente, dan moet u eerst bezwaar maken bij die gemeente. Bent u het niet eens met de beslissing op dat bezwaarschrift dan kunt u beroep instellen. In de regel vermeldt de schriftelijke beslissing van de overheid op welke wijze en waar u bezwaar en beroep kunt instellen. Het bezwaarschrift: kost niks Beroep instellen: in de meeste gevallen dient u dit te doen bij de rechtbank, afdeling bestuursrecht (bestuurssector)

Soort zaak Griffierecht
inzake uitkering of huursubsidie:
voor natuurlijke personen € 49,-
voor rechtspersonen € 360,-
Alle andere zaken:
voor natuurlijke personen € 181,-
voor rechtspersonen € 360,-

Voor meer informatie over griffierechten klikt u hier

———– § 17 ———–

incassowerkzaamheden

Na binnenkomst van een incasso-opdracht, tegen een uw debiteur, wordt deze direct beoordeeld op de juridische merites. Daarvoor dienen alle bescheiden, die betrekking hebben op de betreffende vordering te worden opgestuurd.

Bij positieve beoordeling door ADVOCARE® wordt de debiteur binnen 24 uur tot betaling op onze zgn. “derdenrekening” gesommeerd – bij brief met ontvangstbevestiging – zulks binnen 8 dagen onder aanzegging van de thans geldende wettelijke rente.

Wordt binnen gemelde termijn geen betaling ontvangen, dan laat ADVOCARE®, na overleg met de opdrachtgever, een dagvaarding uitbrengen, zulks eventueel gecombineerd met het leggen van beslag, het belang/omstandigheden van de zaak dergelijke maatregel rechtvaardigen.

Heeft de opdrachtgever een spoedeisend belang bij een incasso, dan kunnen de invorderingstermijnen uiteraard worden bekort of kan de vordering eventueel bij wege van Kort geding worden ingesteld of een faillissementsaanvraag gedaan als incassomiddel.

De kosten, die aan de opdrachtgever voor onze incasso-werkzaamheden in rekening worden gebracht, zijn op te splitsen in honorarium en overige kosten, te vermeerderen met de BTW (thans 21%). Overigens is de omzetbelasting voor een opdrachtgever, die zelf BTW-plichtig is, aftrekbaar.

Ons honorarium wordt vastgesteld op basis van het zogenaamde “incasso-tarief”. In dit verband wordt onder geïncasseerd bedrag mede verstaan de na aanmaning door ADVOCARE® aan de opdrachtgever betaalde gelden. Zie hierover § 2.

Verrichtingen worden alleen op grond van het incassotarief afgerekend, voor zover de debiteur geen inhoudelijk verweer voert ten aanzien van de ingestelde vordering. Indien door de debiteur inhoudelijk verweer wordt gevoerd, dan zal het hieronder genoemde incassotarief niet gelden, maar zal echter het normale tarief gelden voor procedures, zijnde 270,- per uur, exclusief 5% kantoorkosten en BTW.

Indien de opdrachtgever goede algemene voorwaarden hanteert, dan kan het honorarium volgens voormeld tarief tezamen met de hoofdsom worden ingevorderd, ook ingeval van een procedure. De overige kosten worden te allen tijde aan de opdrachtgever, voor elke zaak apart, in rekening gebracht.

Deze post bestaat allereerst uit een bedrag voor bureaukosten (dossieraanleg, porti, telefoon, e.d.). Thans is dit bedrag vastgesteld op 100,- per incasso-opdracht, exclusief BTW.

Verder, bij een procedure, worden de navolgende kosten gespecificeerd aan de opdrachtgever doorberekend:

 • salaris deurwaarder e.d. (belast met BTW); zie § 13
 • explootkosten, griffierecht e.d. (onbelast); zie § 15

Uiteraard worden pas rechtsmaatregelen genomen na overleg met de opdrachtgever. Hierbij komt ook het kostenaspect aan de orde. Ingeval de te verwachten kosten dit rechtvaardigen zal ADVOCARE® een voorschotbedrag in rekening brengen. Uiteraard informeert ADVOCARE® de opdrachtgever regelmatig omtrent het kostenverloop.

Bij een toewijzend vonnis zijn deze kosten voor de opdrachtgever weer volledig verhaalbaar middels de proceskostenveroordeling. Dit geldt echter niet bij betaling na een faillissementsaanvraag.

———– § 18 ———–

betalingen

Alle werkzaamheden, uitgezonderd advieswerkzaamheden, worden bij voorschot verschuldigd en in rekening gebracht aan de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Wij verwijzen u naar onze algemene voorwaarden van het ADVOCARE® abonnement.