De rechtspositie van de ZZP’er nader belicht

Daarnaast heeft de Hoge Raad op 23 maart 2012 een belangwekkende uitspraak gedaan over de aansprakelijkheid van opdrachtgevers voor bedrijfsongevallen van ZZP’ers. Het ging in de betreffende zaak om een ZZP’er die tijdens reparatiewerkzaamheden aan een machine, een been heeft verloren. Omdat de ZZP’er geen arbeidsongeschiktheidsverzekering had afgesloten, stelde hij zijn opdrachtgever aansprakelijk.

Bij de Hoge Raad ging het voornamelijk om de uitleg van art. 7:685 lid 4 BW, welk artikel bepaalt dat: “Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 t/m 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt.”

Tot voor kort werd in de literatuur vaak verdedigd dat deze bepaling betrekking had op ingeleend personeel dat werkzaam was op basis van een arbeidsovereenkomst, zoals een uitzendkracht. De Hoge Raad oordeelt echter dat een ruime opvatting navolging verdient, met name vanuit de beschermingsgedachte van art. 7:658 lid 4 BW en het feit dat uit de memorie van toelichting blijkt dat de wetgever ook personen heeft willen beschermen die zich in een vergelijkbare positie bevinden als werknemers. De Hoge Raad concludeert vervolgens dat de opdrachtgever aansprakelijk is voor de door de ZZP’er geleden schade.