Bescherming van OpenAI-Gebruikers tegen Auteursrechtclaims

OpenAI’s ‘Copyright Shield’ belooft juridische bescherming aan gebruikers van bepaalde AI-producten tegen auteursrechtsclaims. Deze stap onderstreept het belang van de balans tussen innovatie en auteursrechtelijke bescherming in de AI-industrie. Of dit in de Nederlandse context kan worden waargemaakt is nog de vraag. De Nederlandse Auteurswet biedt een wettelijk kader voor dergelijke kwesties, wat essentieel is in de context van AI-generatieve tools en hun trainingsdata.

OpenAI, bekend van innovaties zoals ChatGPT en DALL-E, kondigde tijdens DevDay aan dat ze haar gebruikers zullen beschermen tegen juridische aansprakelijkheid met betrekking tot auteursrechtclaims. Deze nieuwe dienst, genaamd ‘Copyright Shield’, houdt in dat OpenAI actief zal interveniëren en de kosten zal dragen voor juridische claims gerelateerd aan auteursrechtschendingen.

OpenAI specificeerde niet precies welke producten onder deze bescherming vallen, maar vermeldde dat het geldt voor “algemeen beschikbare functies van ChatGPT Enterprise en ons ontwikkelaarsplatform”. ChatGPT Enterprise biedt momenteel toegang tot DALL-E 3.

Deze aankondiging lijkt te impliceren dat de bescherming niet van toepassing is op alle producten van OpenAI. ChatGPT Enterprise vertegenwoordigt het zakelijke segment van de Grote Taalmodel (LLM) chatbot van OpenAI. Het lijkt erop dat gebruikers van de gratis versie van ChatGPT en de Plus-tier geen bescherming genieten.

OpenAI benadrukt hun toewijding aan gebruikersbescherming door ingebouwde auteursrechtbeveiligingen in hun systemen, zoals uiteengezet in een recente blogpost. Hiermee volgt OpenAI het voorbeeld van bedrijven als Shutterstock, Adobe en Google, die ook juridische bescherming bieden aan gebruikers van hun generatieve AI-tools.

Deze bedrijven streven ernaar de zorgen van klanten over AI-hulpmiddelen te verminderen, te midden van onzekerheid in deze opkomende industrie.

De kern van de discussie betreft de wijze waarop generatieve AI-tools zijn ontwikkeld. AI-beeldgenerators, bijvoorbeeld, zijn getraind met honderden miljoenen afbeeldingen, waarvan vele publiek domein zijn, maar veel meer dat niet zijn.

DALL-E, de AI-beeldgenerator van OpenAI, blijft een mysterie qua trainingsdata. Eerder beweerde OpenAI dat DALL-E getraind is met “publiekelijk beschikbare” gegevens.

De open-source trainingsdataset LAION, te vinden op de website ‘Have I Been Trained‘, illustreert dit. Het is waarschijnlijk dat als een fotograaf zijn werk ooit online heeft gepubliceerd, het opgenomen is in deze dataset en dus waarschijnlijk gebruikt is om diverse AI-beeldgenerators te trainen.

De AI-bedrijven benadrukken echter dat ze geloven dat dit type training valt onder de doctrine van ‘fair use’, aangezien ze auteursrechtelijk beschermd materiaal op een “transformatieve” manier gebruiken.

In een recente openbare consultatie door het Amerikaanse Copyright Office, illustreert OpenAI dit proces: “Wanneer een model wordt blootgesteld aan een breed scala aan afbeeldingen gelabeld met het woord ‘beker’, leert het wat visuele elementen het concept ‘beker-heid’ vormen, net zoals een menselijk kind dat doet. Dit gebeurt niet door een interne database van trainingsbeelden samen te stellen, maar door het abstraheren van de feitelijke metadata die correleert met het idee van ‘beker’. Hierdoor kan het concepten combineren en een nieuw, geheel origineel beeld van een ‘koffiebeker’ of zelfs ‘een koffiebeker die tevens een portaal naar een andere dimensie is’ produceren.”

Een vraag aan ChatGPT zelf : Als iemand mij aanklaagt voor het schenden van copyright of auteursrechten vrijwaart Chtagpt mij dan voor de gevolgen in een gerechtelijke procedure? zegt ChatGPT: Nee, ChatGPT of een vergelijkbare AI-assistent zal je over het algemeen niet vrijwaren voor de gevolgen van een gerechtelijke procedure als je wordt aangeklaagd voor het schenden van copyright of auteursrechten. AI-assistenten zoals ChatGPT bieden informatie en suggesties op basis van de input die ze ontvangen, maar ze kunnen geen juridisch advies geven en hebben geen juridische verantwoordelijkheid.

OpenAI’s recente aankondiging over het beschermen van haar gebruikers tegen auteursrechtsclaims is een belangrijke ontwikkeling in de wereld van AI en intellectuele eigendom. Hun ‘Copyright Shield’-initiatief is een baanbrekende stap in het ondersteunen van gebruikers tegen mogelijke juridische uitdagingen. Met de focus op de algemeen beschikbare functies van ChatGPT Enterprise en hun ontwikkelaarsplatform, inclusief DALL-E 3, toont OpenAI haar toewijding aan gebruikersbescherming. Dit initiatief is cruciaal gezien de complexiteit en onzekerheid rond de auteursrechtelijke status van AI-gegenereerde content.

De discussie over de training van AI-tools zoals DALL-E, die mogelijk gebruikmaakt van grote datasets met auteursrechtelijk beschermd materiaal, roept belangrijke vragen op over ‘fair use’ en transformatief gebruik. OpenAI’s benadering weerspiegelt een groeiend bewustzijn binnen de AI-industrie over de noodzaak om auteursrechtelijke bescherming en eerlijk gebruik in evenwicht te brengen. De Nederlandse Auteurswet biedt een raamwerk dat dergelijke kwesties adresseert, wat van cruciaal belang is bij het navigeren door de complexe wereld van AI en auteursrecht.

Wilt u meer weten over auteursrecht en inbreuken, stel een vraag aan advocaten.nl of bel met 0900-advocaten.

Auteursrecht en AI-creaties: Wie is de Maker?

Dit artikel bespreekt de complexiteit van auteursrecht in het tijdperk van AI, met focus op wie als ‘maker’ wordt beschouwd bij AI-gegenereerde werken. Het benadrukt de juridische uitdagingen en recente rechtszaken die licht werpen op de steeds veranderende aard van creativiteit en auteurschap.

Wanneer we creaties van AI-tools zoals ChatGPT of Midjourney beschouwen, rijst de vraag wie de auteursrechten bezit. Deze vraag is complexer dan op het eerste gezicht lijkt, gezien AI niet aansluit bij de traditionele veronderstellingen van het auteursrecht, vastgesteld sinds de vroege 18e eeuw. Ondanks deze mismatch, kan het recht flexibel genoeg zijn om deze nieuwe ontwikkelingen te accommoderen.

De Kern van Auteursrecht

Het auteursrecht, zoals omschreven in artikel 1 van de Auteurswet, biedt de maker of diens rechthebbenden het exclusieve recht om het werk te publiceren en te vermenigvuldigen, binnen de wettelijke grenzen. Dit recht erkent de creatieve inspanningen van de maker.

Een centrale vraag is wat als een ‘werk’ wordt beschouwd. Het Europese Hof van Justitie vereist dat een werk een ‘eigen intellectuele creatie’ is. Dit houdt in dat er een persoonlijke, creatieve inspanning moet zijn, hoe minimaal ook. Een recente rechtszaak uit 2017 (bron: IE-forum) illustreert dit door te bepalen dat een eenvoudige, natuurgetrouwe foto van een autodashboard geen auteursrechtelijke bescherming geniet.

Creativiteit in het Tijdperk van AI

Met de opkomst van AI in creatieve processen, zoals het schrijven van artikelen of het ontwerpen van afbeeldingen, wordt de oorsprong van creativiteit onduidelijk. De rol van de mens in dit proces, vaak aangeduid als ‘prompt engineer’, is cruciaal, aangezien de input van de mens de richting van de AI bepaalt.

Echter, een recente zaak rondom de kunstenaar Kris Kashtanova en hun gebruik van Midjourney toont aan dat het auteursrecht complexer wordt wanneer AI betrokken is. Het US Copyright Office wees Kashtanova’s claim af, onderbouwend dat Midjourney-gebruikers niet de ‘auteurs’ zijn van de gegenereerde afbeeldingen, omdat de tool op onvoorspelbare wijze beelden genereert.

De Maker en Auteursrecht

De wet stelt dat de maker van een werk in principe de houder van het auteursrecht is. Dit kan complex worden in situaties zoals bij freelancers of bij gezamenlijke projecten. In het geval van AI-geassisteerde creaties, zoals die van Kashtanova, rijst de vraag wie de mede-auteur is – het bedrijf achter de AI-tool, of de tool zelf?

De Apenselfie Case

Een relevant voorbeeld in deze discussie is de ‘Monkey Selfie’-zaak van fotograaf David Slater. In 2017 oordeelde een hof van beroep dat dieren geen auteursrecht kunnen bezitten. Deze zaak benadrukt de complexiteit van het vaststellen van auteurschap wanneer niet-menselijke entiteiten betrokken zijn.

AI en Juridische Uitdagingen

Het gebruik van AI in creatieve processen roept vragen op over de juridische status van AI-gegenereerde werken. Zoals bij het Europees Octrooibureau, dat in 2021 een octrooiaanvraag van een AI, DABUS, afwees omdat een ‘uitvinder’ volgens hen een mens moet zijn.

De Rol van Brondata in AI

Het debat strekt zich ook uit naar de brondata gebruikt voor het trainen van AI. OpenAI’s recente besluit om robots.txt te respecteren in hun training van AI-modellen is een voorbeeld van de complexiteit rondom het gebruik van beschermd materiaal voor AI-training.

Conclusie en Toekomstperspectief

De juridische wereld blijft zich aanpassen aan de uitdagingen die AI met zich meebrengt op het gebied van auteursrecht. Terwijl rechtszaken voortduren en de technologie zich snel ontwikkelt, blijven vragen over auteurschap en creativiteit in het AI-tijdperk onbeantwoord.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, stel een vraag aan advocaten.nl of bel met 0900-advocaten.

Auteursrecht en AI-Creaties: Een Juridisch Perspectief in Nederland

Dit artikel belicht het perspectief van het Nederlandse auteursrecht op AI-creaties, waarbij de focus ligt op de bescherming van creatieve inspanningen, de rol van de mens in AI-processen, en de complexiteit rondom auteurschap en gebruik van brondata. Recente rechtszaken werpen licht op de steeds veranderende aard van creativiteit en auteurschap.

De evolutie van kunstmatige intelligentie (AI) roept belangrijke vragen op over het auteursrecht, vooral in het licht van recente wereldwijde juridische ontwikkelingen. Deze vragen zijn vooral relevant in Nederland, waar de Auteurswet de basis vormt voor auteursrechtelijke bescherming.

De evolutie van kunstmatige intelligentie (AI) roept belangrijke vragen op over het auteursrecht, vooral in het licht van recente wereldwijde juridische ontwikkelingen. Deze vragen zijn vooral relevant in Nederland, waar de Auteurswet de basis vormt voor auteursrechtelijke bescherming.

De Kern van Auteursrecht volgens de Nederlandse Wet

Volgens artikel 1 van de Nederlandse Auteurswet heeft de maker of diens rechthebbenden het exclusieve recht om het werk te publiceren en te vermenigvuldigen, binnen de vastgestelde wettelijke grenzen.
“Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.”Deze wet erkent en beschermt de creatieve inspanningen van de maker. Het Europese Hof van Justitie stelt dat voor auteursrechtelijke bescherming een werk een ‘eigen intellectuele creatie’ moet zijn, wat impliceert dat er sprake moet zijn van een persoonlijke, creatieve inspanning.

Creativiteit in het Tijdperk van AI

De opkomst van AI heeft de bron van creativiteit vervaagd, vooral als het gaat om AI-gestuurde processen zoals het schrijven van teksten of het genereren van afbeeldingen. De rol van de mens als ‘prompt engineer’ is hierbij essentieel, maar het auteurschap blijft een punt van discussie, zoals geïllustreerd door de afwijzing van het US Copyright Office van de claim van kunstenaar Kris Kashtanova.
De Maker en Auteursrecht

De Nederlandse wet stelt dat de maker van een werk in principe de houder van het auteursrecht is. Echter, de situatie wordt complexer bij AI-geassisteerde creaties. De vraag wie de mede-auteur is – het bedrijf achter de AI-tool of de tool zelf – blijft onbeantwoord.

De Apenselfie Case en AI

De ‘Monkey Selfie’-zaak, waarin werd geoordeeld dat dieren geen auteursrecht kunnen bezitten, werpt licht op de complexiteit van auteurschap bij niet-menselijke entiteiten. Deze zaak benadrukt de uitdagingen in het vaststellen van auteurschap in het AI-tijdperk.

AI en Juridische Uitdagingen

AI in creatieve processen brengt unieke juridische uitdagingen met zich mee, zoals blijkt uit de afwijzing door het Europees Octrooibureau van een octrooiaanvraag door een AI. De definitie van een ‘uitvinder’ als mens speelt hier een cruciale rol.

De Rol van Brondata in AI

Het gebruik van beschermd materiaal voor AI-training is een ander punt van debat. Het respecteren van robots.txt door AI-modellen zoals die van OpenAI, wijst op de complexiteit rondom het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in AI-processen.
Conclusie

De juridische wereld, inclusief Nederland, blijft worstelen met de uitdagingen die AI met zich meebrengt in het domein van auteursrecht. Terwijl de technologie evolueert en rechtszaken voortduren, blijven vragen over auteurschap en creativiteit in het AI-tijdperk prominent aanwezig.

Voor meer informatie over auteursrecht en AI, stel een vraag aan advocaten.nl of bel met 0900-advocaten..

Publicatie Familiekiekjes Foto´s Op Facebook Niet Altijd Toegestaan

De rechter te Arnhem besliste recent dat niettegenstaande de emotionele band tussen kleinkinderen en grootouders, de beslissing van de ouders die het gezag hebben, zwaarder weegt.

Recent heeft een kort geding rechter in een uitspraak regels gegeven over wat wel en niet is toegestaan met betrekking tot publicaties op Facebook in de familiesfeer. Daarbij is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) bepalend. Meer daarover vindt u hier.

Het geschil speelde zich af in een familie tussen de grootouders, de ouders en de kinderen, de kleinkinderen van de grootouders.
tussen de grootouders en de ouders was een geschil gerezen. , in verband met publicatie van foto’s op Facebook.
De grootouders en de ouders hadden al een jaar geen contact meer en hadden al meerdere jaren ruzie. Er zijn drie kinderen van 14, 6 en 5 jaren oud, de vader en de moeder waren gescheiden. De ouders hebben nog wel ouderlijk gezag over het oudste kind.

Het oudste kind heeft 7 jaar bij zijn grootouders gewoond, en is daarna weer verhuisd naar zijn vader. De grootmoeder had, nadat het oudste kind naar de vader was verhuist, foto’s van alle kinderen op haar Facebookpagina gezet. De beide ouders van de kinderen hebben daar tegen geageerd, omdat zij deze publiciteit voor de kinderen niet gewenst achten. Zij gaven dit te kennen aan de grootmoeder, maar deze gaf daaraan geen gehoor in verband met de ruzie.
De ouders hebben zich vervolgens tot de kort geding rechter gewend met de vordering tot verwijdering van alle foto’s, inclusief de laatste foto die de grootmoeder nog niet had weggehaald na een laatste sommatie.
De grootmoeder betoogde dat zij een emotionele band met de kleinkinderen heeft, mede in verband met het langer verblijf van het oudste kleinkind in haar woning.

De rechter te Arnhem besliste recent dat niettegenstaande de emotionele band tussen kleinkinderen en grootouders, de beslissing van de ouders die het gezag hebben, zwaarder weegt.
Ouders die ouderlijk gezag hebben bepalen zelf of foto’s van hun kinderen kunnen worden gedeeld via social media. De emotionele band tussen grootouders en kleinkinderen kunnen daarop geen inbreuk maken. Van belang is hierbij dat niet werd vastgesteld of de foto´s voor iedereen zichtbaar waren. Mogelijk zou de uitspraak anders zijn indien dat niet het geval was.

De UAVG schrijft voor dat voor kinderen onder de 16 jaar het plaatsen van foto’s toestemming nodig is van een van de wettelijke vertegenwoordigers. Oo werd de grootmoeder bevolen om een foto van haar dochter met de kleinkinderen van Pinterest af te halen

De beslissing is niet gebaseerd op enig auteursrecht, zoals het portretrecht, maar eenvoudig op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet.