Vergoeding buitengerechtelijke kosten

Tegenover niet-consumenten kan er dus bij overeenkomst van worden afgeweken. Ten aanzien van consumenten moet eerst worden gesommeerd om binnen twee weken alsnog te betalen. Pas daarna zijn de buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Tenslotte, de vergoeding voor buitengerechtelijke kosten (die alleen verschuldigd is vanaf het moment dat de schuldenaar in verzuim is) is een percentage van de verschuldigde geldsom, met een minimum van 40 euro:

  • 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste 2.500 euro van de vordering;
  • 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende 2.500 euro van de vordering;
  • 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende 5.000 euro van de vordering;
  • 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende 190.000 euro van de vordering;
  • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van 6.775 euro.

Geldt de wet ook voor oude gevallen? Neen, helaas. De wet geldt alleen voor verbintenissen tot betaling van een geldsom, ten aanzien waarvan de schuldenaar na 1 juli 2012 in verzuim is geraakt. Voor oude schulden blijft de onduidelijkheid dus voortbestaan.

. . . terug naar boven