Crisis rechtvaardigt geen afwijking van cao

De kantonrechter in Tilburg heeft op 2 november 2011 uitspraak gedaan. De kantonrechter heeft onder meer geoordeeld dat afwijking van deze cao niet was toegestaan. In artikel 12 Wet CAO is immers uitdrukkelijk bepaald dat elk beding tussen een werkgever en een werknemer dat strijdig is met een cao door welke zij gebonden zijn nietig is en dat in plaats van dat beding de cao-bepaling geldt. De tijdelijke niet-uitbetaling van het overwerk was in strijd met de cao en bovendien niet in het voordeel van de medewerkers. Met de tussen de werkgever en de medewerkers schriftelijk gemaakte afspraak over het tijdelijk niet-uitbetalen van het overwerk kon dan ook niet worden afgeweken van de cao. Het automobielbedrijf diende alsnog de cao na te komen. Zij diende het loon te betalen vermeerderd met rente en wettelijke verhoging van 25%. De veronderstelde kostenbesparingen kwamen hierdoor in een geheel ander daglicht te staan. Daarnaast oordeelde de kantonrechter in Tilburg dat het automobielbedrijf een bedrag van Euro 5.000 aan FNV Bondgenoten diende te betalen voor de geleden imagoschade en verlies van vertrouwen en prestige.

Ondanks dat er sprake is van serieuze bedrijfseconomische problemen en de medewerkers bereid zijn af te zien van een loonbetaling waarop zij aanspraak hebben ingevolge de minimum-cao die van toepassing is, zal die bereidheid toch niet kunnen worden omgezet in de afspraak dat de werkgever die loonbetaling niet hoeft te verrichten. Erger nog, het kan de werkgever nog duur komen te staan als een rechter over de geldigheid van deze afspraak een oordeel moet geven.