werken na 65 – Doorwerken na je pensioen

Werken na 65

  

Veel werknemers willen na het bereiken van de pensioensgerechtigde leeftijd graag hun baan behouden. Werken na 65 jaar is vaak mogelijk, maar u moet dan mogelijk een nieuwe arbeidsovereenkomst sluiten. Voor werkgevers zijn 65-plussers interessant door hun ervaring, expertise en vaak lagere loonkosten. Na het bereiken van de pensioensleeftijd bent u niet meer verzekerd tegen werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en soms ook niet meer tegen ziekte. Wel ontvangt u het wettelijk ouderdomspensioen (AOW) en eventueel een ouderdomspensioen van uw werkgever.

Pensioensleeftijd in CAO of arbeidsovereenkomst

In veel CAO’s en arbeidscontracten is bepaald dat uw arbeidsovereenkomst automatisch eindigt wanneer u de pensioensleeftijd bereikt. Als u toch wil blijven doorwerken, kunt u met uw werkgever onderhandelen over een nieuw contract.  Als er in uw contract of CAO niks is geregeld met betrekking tot de pensioensleeftijd, loopt de overeenkomst gewoon door. Uw werkgever zal dan een ontslagvergunning moeten aanvragen bij het UWV WERKbedrijf, voordat u ontslagen kunt worden.

Het is ook mogelijk dat uw arbeidsovereenkomst stilzwijgend wordt verlengd, indien u na het bereiken van de 65-jarige leeftijd blijft doorwerken en uw werkgever uw salaris blijft doorbetalen. Dan loopt het contract gewoon door onder dezelfde voorwaarden.     

AOW en pensioen

Vanaf de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt, heeft u recht op een AOW-uitkering. De hoogte daarvan is afhankelijk van het aantal jaren dat u in Nederland heeft gewoond of gewerkt. Voor elk jaar tussen uw 15e en 65e bouwt u 2% van de volledige uitkering op. Op deze site kunt u de hoogte van uw AOW-uitkering berekenen.

 Als u na uw 65e werkzaam blijft, heeft dat geen gevolgen voor de hoogte van uw AOW-uitkering. Een eventueel aanvullend pensioen, dat u bij uw werkgever heeft opgebouwd en pensioenen die u bij een particuliere verzekeringsmaatschappij heeft afgesloten, worden niet van de uitkering afgetrokken. Bij sommige pensioensfondsen is het mogelijk om uw pensioensuitkering (gedeeltelijk) uit te stellen, gedurende de periode dat u inkomen uit arbeid ontvangt. U blijft dan pensioen opbouwen zolang u werkt.    

Verzekeringen

Als u blijft werken draagt u nog wel loonbelasting af, maar bent u niet meer verzekerd voor de zogenaamde werknemersverzekeringen: de Werkloosheidswet (WW), Ziektewet, WAO, WIA en AOW. U bent dan dus niet meer verzekerd tegen werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. De reden hiervoor is dat u door het recht op een AOW-uitkering verzekerd bent van een minimum inkomen. Als u ziek wordt, heeft u recht op doorbetaling van uw loon door uw werkgever, maar bent u niet meer verzekerd volgens de Ziektewet.

Met de invoering van de basisverzekering voor ziektekosten, moet er naast een nominale premie (jaarlijks geldbedrag), ook een inkomensafhankelijke premie betaald worden. Om deze premie te betalen wordt er 7,05% van uw AOW-uitkering ingehouden en 4,95% van een eventueel aanvullend pensioen.

Vanaf het moment dat u de pensioensleeftijd bereikt, heeft u geen recht meer op het minimumloon. U heeft wel recht op de minimumvakantietoeslag. Na invoering van een voorgestelde wetswijziging krijgen pensioensgerechtigden vanaf 1 januari 2013 ook recht op het minimumloon.     

Arbeidsvoorwaarden

Als u een nieuwe arbeidsovereenkomst aangaat na uw 65e, stelt u de arbeidsvoorwaarden in overleg met uw werkgever vast. Als er een CAO van toepassing is op de overeenkomst, kunt u mogelijk aanspraak maken op betere arbeidsvoorwaarden. Sommige CAO’s sluiten 65-plussers echter expliciet uit van de in de CAO genoemde (aanvullende) arbeidsvoorwaarden. Andere CAO’s verklaren juist expliciet bepaalde voorwaarden wel van toepassing op 65-plussers. In het laatste geval is uw werkgever verplicht deze voorwaarden op u van toepassing te verklaren.