Wat is een contract?

Ondernemers sluiten regelmatig contracten (contracten) met klanten en opdrachtgevers. Een contract is een afspraak tussen twee of meer partijen over wat ze met elkaar of voor elkaar zullen gaan doen of laten. Partijen kunnen zowel natuurlijke personen zijn als rechtspersonen. Bij rechtspersonen kan je denken aan bijvoorbeeld BV’s of NV’s. Een contract komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding van dat aanbod. Van een aanbod is sprake wanneer een persoon, die bij de totstandkoming van een contract betrokken is, eenzijdig tegenover de andere betrokkene(n) gedrag vertoont waaruit blijkt of schijnt dat hij een contract tot stand wil brengen. De aanvaarding is meestal een mondelinge of schriftelijke wilsverklaring waaruit blijkt dat het aanbod wordt aangenomen. Vaak is dit eenvoudig ‘ja’ zeggen op het aanbod. Het tijdstip waarop een contract tot stand komt is het moment waarop de verklaring van aanvaarding de aanbieder bereikt. Lees hier meer over bijzondere contracten.

Een contract is meestal wederkerig, wat wil zeggen dat er voor partijen over en weer rechten en plichten ontstaan. Zo heeft bij een koopcontract de koper recht op levering van hetgeen hij volgens de contract koopt en is hij verplicht hiervoor te betalen. De verkoper heeft de verplichting het gekochte te leveren en recht op betaling van de koopprijs. Een voorbeeld van een niet-wederkerige contract is de schenkingscontract, aangezien er voor de ontvangende partij geen verplichtingen in het leven worden geroepen. Lees meer …..

Op verschillende soorten contracten zijn dikwijls verschillende wettelijke regels van toepassing. Dit is vooral terug te zien bij de bijzondere contracten (ook wel benoemde) contracten. Bijzondere contracten zijn bijvoorbeeld het koopcontract, het huurcontract en het verzekeringscontract. Doordat bij dit type contracten bepaalde wettelijke regels gelden, staat het partijen soms minder vrij om af te spreken wat ze willen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij arbeidscontracten, waarbij de wetgever de zwakke partij (de werknemer over het algemeen) tegemoet komt door middel van bepalingen die de werknemer beschermen.
contracten kunnen vaak zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan. Een mondelinge afspraak is net zo zeer rechtsgeldig als een schriftelijke en is dan ook in rechte afdwingbaar. Een mondelinge afspraak zal echter in veel gevallen moeilijker te bewijzen zijn. Het is dus vrijwel altijd verstandig om een contract schriftelijk vast te leggen. Een advocaat kan u daarbij helpen. Lees daarover meer op deze pagina.