re-integratie van zieke werknemer

Re-integratie – plichten van de werkgever bij ziekte werknemer

 

Als een werknemer langdurig ziek wordt, bent u verplicht om het salaris in de vorm van ziekengeld door te betalen. Er is al sprake van langdurige ziekte van een werknemer als deze zes weken of langer ziek is. Als werkgever krijgt u dan te maken met regels uit de Wet Verbetering Poortwachter (WVP), die gericht zijn op de re-integratie van de werknemer. Het is in het belang van zowel u als de werknemer om in het geval van ziekte zo snel mogelijk contact te hebben over de aard van de ziekte en de mogelijkheden om het werk te hervatten. U bent samen verantwoordelijk voor een snelle terugkeer naar het werk. Als de werknemer niet voldoet aan zijn verplichtingen in het kader van de re-integratie, kan dat leiden tot een lagere (of zelfs geen!) WIA uitkering. Als de werkgever zijn verplichtingen niet nakomt, kan hij door het UWV WERKbedrijf worden veroordeeld tot een jaar lang doorbetaling van het salaris.

Probleemanalyse

Als een werknemer ziek is, moet u deze binnen een week ziek melden bij de Arbodienst of de bedrijfsarts. Na zes weken ziekte geeft de Arbodienst een oordeel over het ziektegeval en een advies over het bevorderen van het herstel en werkhervatting van de werknemer. Naar aanleiding van dit advies maakt u vervolgens in de achtste week van de ziekte een plan van aanpak met de werknemer.        

Plan van aanpak

Het plan van aanpak is bedoeld om voor een structurele hervatting van de werkzaamheden te zorgen.  In het plan wordt uitgewerkt op welke manier men dit verwacht te bereiken en binnen welk tijdsbestek.  De hervatting van de werkzaamheden kan in eerste instantie plaatsvinden binnen hetzelfde bedrijf, al dan niet in dezelfde functie. Dit wordt ook wel eerste spoor re-integratie genoemd. Als dit niet mogelijk is, kan de werknemer ook een functie binnen een ander bedrijf gaan vervullen, dan is er sprake van tweede spoor re-integratie.  Bij het UWV kan een deskundigenoordeel worden aangevraagd over de geschiktheid van het vervangende werk. Als bij voorbaat zonder meer duidelijk is dat de terugkeer naar (vergelijkbaar) werk onmogelijk is, hoeft er geen plan van aanpak te worden opgesteld.        

Melding verzuim en eerstejaarsevaluatie

Het is bevorderlijk voor de re-integratie  om gedurende de ziekteperiode veel in contact te blijven met de werknemer. Na 42 weken moet u het verzuim aan het UWV doorgeven. Na een jaar ziekte vindt er een evaluatiemoment tussen u en de werknemer plaats. Het UWV informeert u en uw werknemer op tijd over deze evaluatie. U bespreekt dan de stappen die u in het kader van de re-integratie heeft gezet.  Op dat moment kijkt u samen met de werknemer of het plan van aanpak eventueel bijgesteld moet worden. Deze eerstejaarsevaluatie vormt één van de onderdelen van het zogenaamde re-integratieverslag.        

Aanvraag uitkering

Na 21 maanden ziekte kan de werknemer een WIA-uitkering (arbeidsongeschiktheids) aanvragen bij het UWV. Bij de aanvraag moet de werknemer een re-integratieverslag overleggen. Dit verslag bestaat uit drie delen:

•    Het eerste deel is afkomstig van de werkgever. Hierin staan welke activiteiten er zijn ondernomen om een snelle terugkeer naar het werk te bevorderen.
•    Het tweede deel wordt opgesteld door de bedrijfsarts en bevat de medische kant van het verhaal.
•    In het derde deel geeft de werknemer zijn visie op het verloop van de re-integratie.        

Doorbetaling salaris

Tijdens langdurige ziekte van de werknemer moet u minimaal twee jaar (104 weken) zeventig procent van het loon doorbetalen. Veel CAO’s verplichten de werkgever echter om het ziekengeld geheel of gedeeltelijk aan te vullen tot het volledige salaris. Het kan dus raadzaam zijn om u tegen dit risico te beschermen door een verzuimverzekering af te sluiten. In de arbeidsovereenkomst of in een CAO kan afgesproken zijn dat de eerste of eerste twee ziektedagen geen loon doorbetaald hoeft te worden; het gaat hier om zogenaamde wachtdagen.

In het eerste ziektejaar moet de werkgever ten minste het minimumloon betalen. Dit is echter niet verplicht voor het tweede jaar. Als de werknemer in het tweede jaar hierdoor onder het sociaal minimum terecht komt, heeft hij recht op aanvulling van het salaris door het UWV.

Als de werknemer snel herstelt maar zich binnen vier weken opnieuw ziek meldt, dan mogen er geen wachtdagen worden toegepast.  Pas als er meer dan vier weken tussen de ziekmeldingen zitten, mogen bij een nieuwe ziekmelding opnieuw weer één of twee wachtdagen worden toegepast.        

Tijdelijk contract

Als uw werknemer een tijdelijk contract heeft, dat afloopt tijdens de ziekteperiode, stelt u samen een  re-integratieverslag op. Het UWV beoordeelt dan of u en uw werknemer voldoende aan uw re-integratieverplichtingen hebben voldaan. Is dat niet het geval, dan kan het UWV een sanctie opleggen. Het eventueel uitgekeerde ziekengeld door het UWV kan bijvoorbeeld op u verhaald worden. Als de werknemer niet voldoende heeft meegewerkt aan de re-integratie, kan hij zijn recht op (een deel van) zijn uitkering verliezen. Als het contract eindigt gedurende de ziekteperiode, bekijkt het UWV tevens of de werknemer recht heeft op een ziektewetuitkering.        

Inschakelen re-integratiebedrijf

De werkgever kan om de re-integratie te bevorderen op eigen kosten een re-integratiebedrijf inschakelen. Ook therapieën of cursussen die gericht zijn op re-integratie komen voor uw eigen rekening. Voor werkplekaanpassingen is het mogelijk om een vergoeding te krijgen van het UWV.