opzegging van de arbeidsovereenkomst – de ontslagvergunning

ontslag met een ontslagvergunning

   

Als u de arbeidsovereenkomst met een werknemer wil opzeggen, heeft u hiervoor doorgaans een ontslagvergunning van het UWV WERKbedrijf nodig. Slechts in een aantal gevallen en situaties is geen toestemming voor het ontslag vereist. Zo is er geen vergunning nodig als de arbeidsovereenkomst eindigt door ontslag met wederzijds goedvinden of als het gaat om een tijdelijke arbeidsovereenkomst, die ten einde is gekomen. Ook bij ontslag tijdens de proeftijd of in het geval van terecht gegeven ontslag op staande voet, is geen toestemming van het UWV vereist.

Voor bepaalde groepen werknemers is geen ontslagvergunning vereist; het gaat hierbij onder meer om: ambtenaren, geestelijke ambtsdragers, statutair directeuren van vennootschappen en onderwijzend en docerend personeel bij onderwijsinstellingen.

In de meeste gevallen is echter het algemene opzeggingsverbod van toepassing; u mag niet opzeggen zolang u geen toestemming van het UWV heeft. De ontslagprocedure bij het UWV bestaat uit drie stappen:

 • De ontslagaanvraag
 • Procedure en beoordeling
 • Besluitvorming en beslissing
De ontslagaanvraag

De procedure begint op het moment dat u een schriftelijke aanvraag indient bij de locatie Arbeidsjuridische dienstverlening UWV WERKbedrijf in het werkgebied van het WERKbedrijf waar de werknemer zijn of haar arbeid verricht of heeft verricht. Dit is doorgaans de vestigingsplaats van de onderneming.   In de door u ondertekende brief moet u het volgende opnemen:

 • Naam en adresgegevens van de werkgever
 • De dagtekening
 • De aanduiding dat het om een ontslagvergunning gaat
 • De reden van het ontslag
 •  geboortedatum, datum indiensttreding, functieomschrijving, brutoloon en burgerservicenummer van de werknemer
Redenen voor ontslag

Ontslag kan aangevraagd worden vanwege verschillende redenen. Het kan gaan om bedrijfseconomische motieven of om redenen die betrekking hebben op de persoon van de werknemer. Bij bedrijfseconomische redenen kunt u denken aan bijvoorbeeld een slechte financiële situatie,  structurele werkvermindering of bedrijfsorganisatorische redenen. Het UWV zal beoordelen of u in dit soort gevallen het afspiegelingsbeginsel juist heeft toegepast en of u herplaatsingmogelijkheden heeft onderzocht.  Het afspiegelingsbeginsel is een verplichte selectiemethode, die u moet hanteren als het gaat om het vervallen van een uitwisselbare functie.     

Bij ontslag om persoonlijke redenen  kan het gaan om:

 •  Onvoldoende functioneren
 •  Een ernstig gewetensbezwaar
 • Verwijtbaar handelen of nalaten
 • Een verstoorde arbeidsrelatie
 • Langdurige arbeidsongeschiktheid
 • Regelmatig ziekteverzuim

U moet elk van uw aangevoerde redenen voldoende onderbouwen, zodat het UWV kan beoordelen of er genoeg reden is voor ontslag.    

Procedure en beoordeling

Na ontvangst van uw brief zal het UWV nagaan of de aanvraag volledig is. Als er meer gegevens of bescheiden nodig zijn, krijgt u acht dagen om uw aanvraag aan te vullen. Zodra er genoeg informatie is ontvangen, wordt er een kopie van de ontslagaanvraag naar de werknemer gestuurd.  Deze heeft dan twee weken de tijd om verweer te voeren tegen het ontslag. Dikwijls zal de werknemer bij het opstellen van het verweerformulier zich laten bijstaan door bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van de vakbond of een advocaat. Indien nodig, kan een tweede ronde van hoor en wederhoor plaatsvinden.  U heeft dan de gelegenheid om te reageren op het verweer van de werknemer, waarna de werknemer vervolgens weer op deze reactie kan reageren.

Als het UWV over voldoende informatie beschikt, worden alle stukken aan de Ontslagadviescommmissie voorgelegd. Deze commissie bestaat uit een werkgevers- en een werknemersvertegenwoordiger en brengt een advies over de ontslagaanvraag uit aan het UWV. De commissie onderzoekt of de door de werkgever aangedragen redenen voor het ontslag, redelijk zijn.      

Besluitvorming en beslissing

Na het uitbrengen van het advies van de Ontslagadviescommissie, neemt het UWV een gemotiveerde beslissing over de ontslagaanvraag.  Na vier tot zes weken ontvangt u de beslissing van het UWV. De ontslagvergunning heeft een geldigheidsduur van ten hoogste acht weken. U moet in elk geval binnen deze termijn, met inachtneming van de geldende opzeggingstermijn,  de arbeidsovereenkomst opzeggen.