let op rechten werknemers bij bedrijfsovername

Over de rechten van werknemers bij een (gedeeltelijke) bedrijfsovername wordt regelmatig geprocedeerd, met soms vergaande gevolgen. De Nederlandse regeling voor, kort gezegd, de overgang van een onderneming, is gebaseerd op een Europese richtlijn. Over de uitleg van deze richtlijn beslist het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap (EG Hof) als hoogste rechter. De beslissingen van het EG Hof gelden in de gehele EG. Het volgende werd beslist naar aanleiding van een Duits geval en geldt dus ook in Nederland. Een Duitse bank, de Sparkasse, had een schoonmaakster in dienst. Zij verrichtte haar werk in een filiaal van de bank. Na enige tijd besloot de bank het schoonmaakwerk uit te besteden aan een schoonmaakbedrijf. Was de werkneemster nu automatisch overgegaan naar het schoonmaakbedrijf en zo ja, had zij ook haar oude arbeidsvoorwaarden behouden?

 Ja, oordeelde het EG Hof op beide vragen. Overdracht van de schoonmaakwerkzaamheden is overdracht van een ondernemingsonderdeel. Niet van belang is, dat het werk maar door één enkele persoon wordt verricht. Beslissend is, dat de identiteit van de binnen het onderdeel uitgevoerde taken gelijk is gebleven. Het arrest heeft tot de nodige commotie geleid doordat het direct ingrijpende gevolgen heeft, ook voor de verzelfstandiging van andere nevenactiviteiten zoals catering en beveiliging. Degene, die tot verzelfstandiging overgaat, zal wellicht voor die tijd het personeel van het bewuste bedrijfsonderdeel willen ontslaan. Ontslag met als enige reden verzelfstandiging is echter niet toegestaan.

Als er een reden wordt ‘gezocht’ loopt de werkgever het risico van een procedure wegens kennelijk onredelijk ontslag. In dat geval loopt de koper/overnemer dat risico ook, zo blijkt uit een recente beslissing van de Hoge Raad. Alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de bestaande arbeidsovereenkomsten gaan over op de verkrijger van (een onderdeel van) de onderneming. Daaronder valt ook een eventueel door de verkoper van de onderneming aan een werknemer te betalen schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag. Dit betekent dat de koper er goed aan doet altijd te informeren en garanties te bedingen voor de lopende procedures van (ex-)- werknemers.
juli 1995