Juridische splitsing

Naast de reeds langer bestaande mogelijkheid om ondernemingen te fuseren, bestaat er sinds kort de mogelijkheid om een onderneming te splitsen: de juridische splitsing. Voordat de mogelijkheid van juridische splitsing bestond, was het al mogelijk om een deel van het vermogen van een rechtspersoon over te dragen aan een andere rechtspersoon. Hiervoor moesten wel de vaak complexe wettelijke leveringsvoorschriften worden nageleefd en voor de overgang van schulden was de toestemming nodig van de betreffende schuldeiser. Voor het overdragen van overeenkomsten was een akte en de medewerking van de wederpartij noodzakelijk.

Het doel van de nieuwe wettelijke regeling, die sinds 1 februari 1998 geldt, is om de splitsing van rechtspersonen te vereenvoudigen. Het is nu mogelijk om met één rechtshandeling een splitsing tot stand te brengen als gevolg waarvan (een deel van) het vermogen van de splitsende rechtspersoon overgaat op de verkrijgende rechtspersoon zonder dat de hiervoor genoemde vereisten van toestemming of medewerking bij de overgang van vermogensbestanddelen nodig zijn. Dit betekent dat het in de praktijk veel makkelijker wordt om bijvoorbeeld verschillende activiteiten die binnen één rechtspersoon plaatsvinden te verdelen over meerdere rechtspersonen. Bij de juridische splitsing is het zowel mogelijk dat de splitsende rechtspersoon ophoudt te bestaan (de zogenaamde zuivere splitsing) als ook dat de splitsende rechtspersoon blijft bestaan (de afsplitsing).

april 1998