Incasso binnen Europese Unie sneller en eenvoudiger

Hoe gaat het in zijn werk als u een vordering heeft op een consument in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie die niet tijdig zijn schuld betaalt? En omgekeerd: kunt u als schuldenaar geconfronteerd worden met een incasso vanuit een andere lidstaat van de Europese Unie en wat is dan de procedure?

Grensoverschrijdend procederen is vaak gecompliceerd, kostbaar en tijdrovend. Deze kosten en tijd worden relatief bezwaarlijker naarmate het gaat om geringe vorderingen. Dit belemmert volgens de Europese Commissie een goed grensoverschrijdend handelsverkeer, want men moet ervan op aan kunnen dat ook als het gaat om een buitenlandse consument er een snelle, eenvoudige en rendabele incasso mogelijk is. Als vorderingen niet of slechts moeizaam kunnen worden geïncasseerd, kan dit vooral bij kleine en middelgrote bedrijven tot betalingsproblemen of zelfs faillissement leiden.

In alle lidstaten van de Europese Unie zal daarom in december 2008 de zogenaamde Europese betalingsbevelprocedure gaan gelden. Deze procedure geldt in civiele zaken, dus niet in belastingzaken of bestuursrechtelijke zaken. Een Nederlander die een vordering in een andere lidstaat wil innen, kan met behulp van een speciaal ontwikkeld standaardformulier bij de rechter in die andere lidstaat om een Europees betalingsbevel (EBB) verzoeken. Een ondernemer kan dus het EBB-verzoek rechtstreeks naar de griffie van de eigen rechtbank sturen die voor verdere afwikkeling zorgdraagt. Belangrijk informeel voordeel is dat de schuldeiser daarvoor geen rechtsbijstand nodig heeft van een advocaat in die andere lidstaat. Een begrenzing naar de hoogte van de vordering is er niet.

De rechter vaardigt (na een onderzoek of alle informatie voorhanden is) een betalingsbevel uit en dit wordt uitgereikt aan de schuldenaar in de andere lidstaat. Dit mag geschieden hetzij door een gerechtsdeurwaarder (‘betekening van het exploit’) hetzij door verzending per aangetekende post met bericht van ontvangst. De schuldenaar kan uitvoering van dit bevel alleen voorkomen door een verweerschrift in te dienen. Voorheen was vaak nog een aanvullende procedure nodig om een buitenlands vonnis ook daadwerkelijk te mogen ten uitvoer leggen (‘executeren’). In deze nieuwe betalingsbevelprocedure is die eis komen te vervallen. Deze nieuwe regeling is een aanvulling op het nationale recht, dus men kan ook blijven kiezen voor de geldende nationale procedures.

Augustus 2008