huur bedrijfsruimte

De Kantonrechter behandelt alle vorderingen die betrekking hebben op de (ver)huur van bedrijfsruimte. Wat wordt nu precies verstaan onder “bedrijfsruimte”?
De uitleg die de Hoge Raad aan het begrip bedrijfsruimte geeft, is ruim te noemen. In een recent arrest kwam de vraag aan de orde of een als standplaats verhuurd gedeelte van een openbaar terrein (het Malieveld te Den Haag) valt onder het begrip bedrijfsruimte. De Hoge Raad benadrukt dat het er niet om gaat of de zaak bebouwd is of niet, maar of het is bestemd voor de uitoefening van een bedrijf. Zelfs in dit geval, waarin het ging om een zeer incidenteel gebruik van een openbaar terrein veranderde het oordeel van de Hoge Raad niet.

Ook is volgens de Hoge Raad niet vereist dat het bedrijfsmatig gebruik moet kunnen plaatsvinden zonder nadere aanpassing van het gehuurde terrein. Voor U als (ver)huurder is het van belang van te voren te weten of datgene dat U (ver)huurt valt aan te merken als bedrijfsruimte. Raadpleeg daarom in voorkomende gevallen tijdig, dus voordat de overeenkomst is gesloten, een terzake deskundige advocaat. Hij/zij kan u de gevolgen van een en ander immers ook van tevoren duidelijk maken!

december 1996