Hoger beroep of verzet bij faillissement

Faillissement en Hoger Beroep of verzet

 

Voor elke ondernemer betekent het faillissement meestal het einde van de onderneming. Een faillissementsdreiging wordt veel gebruikt voor incasso van vorderingen, maar ook is een ondernemer onder omstandigheden verplicht om zelf tijdig het faillissement aan te vragen. De onderstaande situaties gaan alleen uit van een faillissement dat niet is aangevraagd door de ondernemer zelf.

Wanneer faillietverklaring?

Een voorwaarde voor het failliet is dat de schuldenaar is opgehouden te betalen. Ook moet er meer dan één schuldeisers zijn (pluraliteit van schuldeisers). De aanvrager zal naast zijn eigen vordering tenminste één andere vordering moeten aanvoeren.

De rechtbank doet echter geen uitgebreid onderzoek omdat in de faillissementsprocedure daarvoor geen tijd is. De schuldeiser hoeft slechts summier aan te tonen dat de schulden onbetaald blijven. Bij betwisting dat schulden bestaan of onbetaald blijven vindt er een kort onderzoek op de zitting plaats, maar meer ook niet. De rechter oordeelt ter plekke of er sprake is van een toestand waarbij de schuldenaar is opgehouden te betalen. Wordt het faillissementsverzoek onvoldoende weersproken, dan zal het faillissement alsnog worden uitgesproken.

Na de faillietverklaring

Indien de financiële omstandigheden het faillissement onvermijdelijk maken, heeft het geen zin om verzet aan te tekenen of om in hoger beroep te gaan. In sommige gevallen wordt een onderneming failliet verklaard terwijl de voortzetting van de onderneming nog wel mogelijk is. Het faillissementsvonnis betekent echter nog echter niet het einde.

De ondernemer kan in dat geval nog verzet of hoger beroep aantekenen.
Na de indiening van een faillissementsverzoek wordt dit door de rechtbank binnen enkele weken behandeld ter zitting. Indien de schuldenaar niet ter zitting verschijnt, dan spreekt de rechtbank het faillissement uit en benoemd een curator.

Failliet. En nu?

De curator vervult een centrale rol in het faillissement. Hij is belast met de vereffening van de faillissementsboedel. De curator tracht de activa van de onderneming te verkopen en de opbrengst ten goede aan alle schuldeisers te laten komen. Slechts in enkele gevallen kan de curator de onderneming in zijn geheel verkopen. Meestal zal door het faillissement de onderneming worden gestaakt en het personeel worden ontslagen.

Verzet of Hoger Beroep

Verzet is mogelijk binnen 14 dagen indien de schuldenaar niet op de faillissementszitting is verschenen, hoger beroep is mogelijk binnen 8 dagen indien hij wel is verschenen. Verzet dient bij de rechtbank, hoger beroep wordt aangetekend bij het gerechtshof.

Vervolgens duurt het nog enkele weken voordat het verzoek wordt behandeld op een zitting. De advocaat en de schuldenaar trachten binnen die periode al direct om een regeling te treffen met de schuldeisers.

De curator adviseert het gerecht in dit stadium over de vraag of de failliet al dan niet is “opgehouden te betalen”. Het advies van de curator is zeer belangrijk voor de beslissing van het gerecht. De advocaat zal dan ook goed contact moeten onderhouden met de curator in die periode, en de curator goed moeten voorlichten over de mogelijkheden van de voortzetting van de onderneming.

De curator tracht zoveel mogelijk de voortzetting mogelijk te maken, en tracht verregaande beslissingen te vermijden, maar moet er anderzijds ook voor waken dat de schulden verder oplopen. Hij bevindt zich daarmee vaak in een moeilijke spagaat, maar alle beslissingen die de curator in die periode neemt zijn altijd wel bindend voor de onderneming.

Regelingen met schuldeisers

Op de zitting waarin het verzet of hoger beroep wordt behandeld moet vervolgens worden aangetoond dat er een regeling is met alle schuldeisers. Het is niet noodzakelijk dat ook alle schulden geheel zijn voldaan.

De regeling met de schuldeisers moet duidelijk op schrift worden gesteld en aan de curator en de rechtbank duidelijk worden gemaakt. Er mag geen twijfel meer bestaan over de vraag of de onderneming is opgehouden met betalken, en de regelingen moeten voor elke schuldeiser gelden. Dat geldt dus ook voor schuldeisers die niet betrokken waren bij het faillissementsverzoek.

Kosten curator

Een niet onbelangrijke kostenpost bij een verzet of hoger beroep vormen de kosten van de curator. Het honorarium van de curator dient vóór beëindiging van het faillissement te worden gegarandeerd door een bankgarantie of door een depot op de derdenrekening van de curator. De curator beperkt zijn werkzaamheden in dit stadium weliswaar, maar de bemoeienis van de curator is nu eenmaal noodzakelijk om te waken voor het oplopen van schulden, en alle informatie te verzamelen teneinde de rechtbank of gerechtshof te kunnen adviseren.

Advies en rechtsbijstand

Wordt u geconfronteerd met een dreigend faillissement of is uw onderneming failliet verklaard? Aarzel niet om direct een degelijk juridisch advies in te winnen. Neem direct contact op met Advocaten.nl of maak een afspraak via 0900-advocaten (0900-0600).