Handelsregister raadplegen

Bij nieuwe zakelijke relaties waarmee transacties van enige omvang worden aangegaan, is het verstandig het handelsregister te raadplegen.

Iedere onderneming behoort te zijn ingeschreven in het handelsregister. In het handelsregister is daardoor voor iedereen informatie beschikbaar over de BV, de NV, een VOF, een CV, een vereniging, een stichting, een coöperatie en nog enkele andere rechtspersonen. In de praktijk blijkt dat maar weinig ondernemers de moeite nemen het handelsregister te raadplegen om informatie te verwerven over een potentiële wederpartij. Vaak is het zo dat het handelsregister pas dan wordt geraadpleegd wanneer een wederpartij in gebreke blijft met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

In het handelsregister vindt men onder meer wie bevoegd is namens de onderneming rechtshandelingen te verrichten. Is dat bestuurder A van de BV of kan bestuurder A alleen optreden tezamen met bestuurder B?

In dat laatste geval is een handtekening van beide bestuurders noodzakelijk. En welke firmant van de VOF is tot welk bedrag bevoegd namens de VOF rechtshandelingen te verrichten?

Wanneer men een duurzame zakelijke heeft met een wederpartij namens welke altijd dezelfde bestuurder of firmant optreedt, is het veelal niet nodig het handelsregister te raadplegen. Maar wanneer een eerste contract wordt aangegaan met een BV of een andere onderneming, is het wel verstandig telefonisch informatie bij het handelsregister aan te vragen en/of een uittreksel uit het handelsregister op te vragen. Dan pas bestaat er zekerheid over de bevoegdheid van de namens de onderneming optredende personen.

Over de VOF en de CV bevat het handelsregister meer informatie, aangezien in het handelsregister moet zijn ingeschreven wie de (beherende) vennoten zijn van de VOF of de CV. En dat is van belang omdat zij immers persoonlijk, hoofdelijk, aansprakelijk zijn voor schulden van de VOF of de CV.

Maar er is nog meer te vinden in het register van de Kamer van Koophandel. Vennootschappen zijn verplicht (uiterlijk) binnen dertien maanden na afloop van een boekjaar een jaarrekening te deponeren. Uiteraard zegt een jaarrekening niet alles over een onderneming. Maar wanneer een jaarrekening op tijd is gedeponeerd en niet een dramatisch beeld oplevert van de gang van zaken binnen de rechtspersoon, zegt dat toch iets over de betrouwbaarheid of kredietwaardigheid van de wederpartij.

juli 08