Deponeren jaarstukken

De wet kent een deponeringsplicht en geeft termijnen aan waarbinnen aan die plicht moet worden voldaan. Het schenden van de desbetreffende regelgeving kan onder meer leiden tot aansprakelijkheid van bestuurders van de rechtspersoon. De wettelijke verplichting tot het deponeren van de jaarstukken vloeit voort uit Europese en nationale regelgeving op het gebied van het jaarrekeningenrecht. De deponeringsplicht geldt in beginsel voor de N.V., de B.V., de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij. De wet geeft de termijnen aan waarbinnen de jaarstukken moeten zijn opgemaakt, goedgekeurd en openbaar gemaakt. Indien het boekjaar gelijk loopt met het kalenderjaar, dan moeten de jaarstukken van het boekjaar 2011 uiterlijk voor 1 juli 2012 bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd zijn.

Is er uitstel door de algemene vergadering verleend (maximaal 6 maanden), dan moeten de jaarstukken uiterlijk voor 1 februari 2013 gedeponeerd zijn. De jaarstukken liggen bij het handelsregister voor een ieder ter inzage. Hoe groter de maatschappelijke betekenis van de onderneming, hoe meer gegevens openbaar moeten worden gemaakt. Belanghebbenden, zoals aandeelhouders, leveranciers en werknemers, kunnen daarvan kennis nemen. Het niet of veel te laat voldoen aan de wettelijke deponeringsplicht kan verstrekkende gevolgen hebben. Ten eerste is het een economisch delict, op grond waarvan de Economische Controle Dienst een geldboete kan opleggen (maximaal € 11.250,-). Tevens kan iedere belanghebbende via de rechter nakoming vorderen van de deponeringsplicht. En tenslotte kan een en ander gevolgen hebben voor de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen in geval van faillissement van de rechtspersonen..

april 08