Controle door werkgever

Een spanningsveld kan ontstaan doordat een werkgever er een redelijk belang bij kan hebben om te controleren wat een werknemer tijdens werktijd uitvoert, terwijl (al teveel) inbreuk op de privacy van een werknemer niet toelaatbaar is. De vraag hoever de werkgever mag gaan, hangt af van het doel waarom en de wijze waarop de controle wordt uitgeoefend.

Het aanleggen van een TV-circuit om de werknemers op de werkvloer continu in de gaten te houden, vormt teveel inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de werknemer als de werkgever dit alleen maar doet om “de mensen op de werkpunten een rationele begeleiding te geven”. In een concreet geval woog de rechter daarbij mee dat er geen duidelijke noodzaak bestond de werknemers via camera”s te observeren en dat er geen afspraken met de werknemer waren gemaakt.

Specifieke verdenking

De situatie kan anders liggen als er een specifieke verdenking bestaat, bijvoorbeeld in het geval er sprake is van diefstal. Zeker als de werkgever de werknemers schriftelijk waarschuwt dat op diefstal ontslag op staande voet zal volgen en dat er camera”s zullen worden geïnstalleerd ter bewaking.

Gebruik van Internet en e-mail

Mag de werkgever zijn werknemer controleren waar het gaat om het gebruik van Internet en e-mail? Sedert 1998 heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht ten aanzien van “personeelsvolgsystemen” en de verwerking van persoonsgegevens. Ook als de ondernemingsraad toestemming heeft gegeven, kan iedere belanghebbende werknemer die meent dat zijn privacyrecht wordt geschonden een klacht indienen bij de Registratiekamer.

Het beste is een soort gedragscode op te stellen die onderdeel gaat uitmaken van de individuele arbeidsovereenkomst waarin gewezen wordt op de arbeidsrechtelijke gevolgen van al te uitbundig e-mailgedrag of Internetbezoek. Daar kan een controlesysteem in genoemd worden. In beginsel mag een werkgever geen kennis nemen van privé e-mails of Internetbezoek. Maar hier rijst natuurlijk het kip en-ei-probleem. Als er vermoedens zijn van misbruik, dan zal een werknemer niet snel met succes een beroep kunnen doen op privacybescherming.

augustus 2000