BV i.o. en aansprakelijkheid

 Eén van de vormen waarin een onderneming zijn activiteiten kan uitvoeren, is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV). Het is gebruikelijk dat de oprichters van een vennootschap – vooruitlopend op de oprichting – namens de BV in oprichting (de BV i.o.) reeds rechtshandelingen verrichten. Hoe zit het met de aansprakelijkheid tijdens de BV i.o.-fase? Een belangrijke reden om een BV op te richten is een zekere beperking van de aansprakelijkheid van de ondernemer. Schuldeisers kunnen zich in beginsel alleen verhalen op het vermogen van de vennootschap en niet op dat van haar bestuurders en aandeelhouders. BV i.o Vooruitlopend op de oprichting kunnen namens de BV i.o. reeds rechtshandelingen worden verricht. Zo kunnen bijvoorbeeld telefoonaansluitingen en huurovereenkomsten nog voor de oprichting afgesloten worden.

Omdat de BV formeel nog niet is opgericht, zou de wederpartij bij het ontkennen of niet nakomen van de overeenkomst geconfronteerd kunnen worden met de vraag wie hij aan zou moeten spreken. De wet heeft hierin voorzien dat, tenzij anders is bedongen, degene die namens de op te richten BV handelt daardoor zelf wordt verbonden totdat de BV, na oprichting, de handeling heeft bekrachtigd. Blijft de bekrachtiging uit, dan blijft hij persoonlijk verbonden en kan hij tot nakoming worden aangesproken. De bekrachtiging is in beginsel vormvrij (kan mondeling of schriftelijk) en kan ook stilzwijgend volgen uit het feitelijk handelen van de vennootschap (door het nakomen van de verplichtingen). Volgt bekrachtiging wel maar komt de vennootschap vervolgens haar verplichtingen niet na, dan is de handelende persoon aansprakelijk voor de schade die de wederpartij lijdt indien hij wist of redelijkerwijze had kunnen weten dat de vennootschap haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen.
Indien u zaken doet met een BV i.o. is het dus zaak naast de naam van de BV i.o. op het contract ook de naam en adresgegevens te vermelden van degene die stelt te handelen namens de BV i.o. Indien de BV i.o. na oprichting (of zelfs daarvoor) de overeenkomst ontkent of tekort schiet in de nakoming ervan, kunt u de persoon die stelde te handelen namens de BV i.o. aanspreken.

december 2002