Belangrijkste maatregelen per 1 januari 2010 op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deeltijd WW
De deeltijd-WW wordt verlengd tot 1 april 2010. Het kabinet treft verschillende maatregelen om de inzetbaarheid van werknemers te vergroten, zoals de omscholingsbonus. Door middel van scholing en goed loopbaanbeleid kunnen werknemers makkelijker naar ander werk in een sector waar vacatures zijn. Bedrijven die voor 1 april 2010 gebruikmaken van de deeltijd- WW, kunnen verlengen tot maximaal 15 maanden. De deeltijd-WW is voor een minimale periode van 26 weken en heeft een minimale omvang van 20 procent per werknemer.

Lastenvermindering
Werkgevers betalen vanaf 1 januari 2010 minder premies als zij een oudere werknemer in dienst nemen die eerder een uitkering kreeg op grond van de Algemene Nabestaandenwet. De premiekorting bedraagt Euro 6.500 per jaar. Ook dalen de werkgeverslasten voor banen van jongeren tot 23 jaar met een loon onder 50% van het voor de betrokken jongere geldende wettelijk minimumloon (kleine banen). Werkgevers betalen voor deze banen in 2010 geen premies voor de WW (sectorpremie en Awf-premie) en de WIA/WAO (basispremie, gedifferentieerde premie WGA en uniforme premie WAO). Daarnaast zijn kleine banen vrijgesteld van de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW. De werkgever betaalt daarom in 2010 geen vergoeding voor deze bijdrage aan de werknemer. Bij elkaar besparen deze maatregelen de werkgever circa 15% van de loonkosten.

Mensen met een beperking
Startende ondernemers met een beperking krijgen per 1 januari 2010 meer mogelijkheden hun bedrijf uit te oefenen. Zij kunnen nu structureel een aantal voorzieningen krijgen die zij nodig hebben in verband met hun handicap, bijvoorbeeld een voorleeshulp, doventolk of aanpassing van de werkplek. Vanaf het vierde jaar na de start is er een inkomensgrens van toepassing.

Uitzendkrachten
Uitzendkrachten krijgen meer mogelijkheden onderbetaling ongedaan te maken. Zij kunnen, indien zij zijn ingehuurd door niet-gecertificeerde uitzendbureaus, ook de bedrijven voor wie zij werken aansprakelijk stellen voor het betalen van het wettelijk minimumloon en vakantiegeld. Bij gecertificeerde uitzendbureaus is dit niet mogelijk.

. . . lees verder op Internet

januari 2010